Nye metoder

Nei til legemiddel mot lungekreft

Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.

​I sitt møte 24. oktober 2016 vurderte Beslutningsforum for nye metoder dokumentasjonen som er lagt fram om nytten av legemiddelet Nivolumab til behandling av en undergruppe av lungekreft. 900 pasienter anslås hvert år å være i undergruppen ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsiom.

Les hele saken på Beslutningsforum for nye metoders nettsider.

Publisert 25.10.2016 15:00 | Endret 25.10.2016 14:15

 Handler om

 Relaterte enheter