Ny plan for pulje 2 av EPJ-innføringen

I 2017 skal Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset innføre regional standard av elektronisk pasientjournal. Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold skal over på den nye løsningen våren 2018.

​Innføringen ved Vestre Viken som opprinnelig var satt til 28. november, er utsatt til mars 2017 på grunn av mangel på fagressurser. Les mer om dette her. De øvrige foretakene i pulje 1 går som planlagt, med innføring ved Sykehuset i Vestfold 15. oktober, etterfulgt av Sunnaas sykehus og Sykehuset Telemark og Betanien Hospital med to ukers mellomrom.  

 

Akershus universitetssykehus er ett av helseforetakene som skal over på regional standard av EPJ neste år (foto: Akershus universitetssykehus)

 

To og ikke fire foretak samtidig

Den justerte planen for innføring av pulje 2 av regional EPJ Standardisering ble vedtatt av programstyret 22. september. Utsettelsen ved Vestre Viken gjør at tidspunktene for innføring ved de andre helseforetakene endres noe i forhold til opprinnelig plan.

– Utsettelsen påvirker hvilke aktiviteter prosjektet kan kjøre i parallell. Prosjektet har en ressursutfordring med begrenset tilgang til ressurser i delprosjekt Løsning, som var den direkte årsaken til utsettelsen. Vi har derfor utarbeidet en ny plan som legger til grunn en realistisk ressurssituasjon, sier prosjektleder Mariann Seland i Regional EPJ.

Hun sier også at prosjektet har gjort noen erfaringer dette året som gjør det hensiktsmessig å endre planen for neste pulje med innføringer.

– Fire helseforetak i parallell med oppstart med 14 dagers mellomrom er for tett. Det bør heller ikke være mer enn to foretak som samtidig er i gang med prøvekonvertering og test. Vi legger derfor opp til to helseforetak i parallell med minst tre uker mellom oppstart. Andre erfaringer er at en del kartlegginger og analyser bør gjøres tidligere enn vi har gjort i år. Helseforetakene opplever også at prosjektet forventer ressurser fra helseforetaket som de ikke har. Vi må derfor vurdere hvilke oppgaver som skal legges til foretakene og hva som skal håndteres av prosjektet sentralt, sier Mariann Seland.

 

 

 

 

 

 

Vi har utarbeidet en revidert plan for pulje 2 der to og to helseforetak kjøres i parallell, fremfor fire i parallell som i opprinnelig plan, sier prosjektleder Mariann Seland i Regional EPJ.

 

Forlenget og utvidet prosjekt

Prosjektet har også økt i omfang fordi det samtidig skal innføres beslutningsstyrt tilgang på Akershus universitetssykehus. I tillegg skal det gjennomføres oppgradering av DIPS Classic på alle sykehusene i standardiseringsløp 2.

 

I den reviderte fremdriftsplanen legges det opp til å forlenge prosjektet med ca. et halvt år til juni 2018. To og to helseforetak kjøres i parallell, fremfor fire i parallell som i opprinnelig plan.  Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset vil ha produksjonssetting omtrent på samme tid som i den opprinnelige planen, mens Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Østfold utsettes. Den nye fremdriften betyr at:
 

  • Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset innfører den regionale standarden 23. oktober neste år. Prosjekt skal være etablert og kick-off gjennomført innen 1. desember 2016.
  • Akershus universitetssykehus går over på regional standard 13. november 2017. Prosjekt skal være etablert og kick-off gjennomført innen 1. desember 2016.
  • Sykehuset Sørlandet innfører regional EPJ 7. mai 2018, og Sykehuset Østfold har innføring 28. mai 2018. Begge disse prosjektene har oppstart 5. juni 2017.

Oslo universitetssykehus gikk over på regional standard under sin DIPS-innføring i 2014. Dermed har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst regional standard av pasientjournalen når Sykehuset Østfold har innført løsningen 28. mai 2018.

Slik ser den nye fremdriftsplanen ut for pulje 2 av regional EPJ Standardisering, vedtatt av programstyret 22. september.

Publisert 29.09.2016 11:00 | Endret 29.09.2016 12:40

 Handler om

 Relaterte enheter