Statsbudsjettet støtter aktivitets- og investeringsplaner

- Forslaget til statsbudsjett for 2017 inneholder midler som gir Helse Sør-Øst anledning til å fortsette sitt arbeid med å redusere unødvendig venting for pasientene. Finansiering av flere av våre investeringsprosjekter omfattes også av budsjettforslaget, blant annet nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Budsjettet legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten med 2,1 prosent. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være større enn innen somatikk.  Omstillingen innen psykisk helsevern med overføring av oppgaver og ressurser fra sykehus til DPS og fra døgnbehandling til åpne, utadrettede tjenester videreføres.

Deler av spesialisthelsetjenestens finansiering er kvalitetsbasert.  I ordningen er det inkludert 32 indikatorer som måler kvalitetsresultater, prosesser og pasientopplevelse innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. - Det er hyggelig at kvalitetsfremgangen i Helse Sør-Øst har ført til at vi i 2017 får et netto tilskudd fra ordningen med kvalitetsbasert finansiering, sier Cathrine M. Lofthus.

Midler til investeringsprosjekter

Forslaget til statsbudsjett inneholder et klarsignal for finansiering av nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus. Bygget får en låneramme på 567 millioner kroner, som utbetales i perioden 2017–2020. Lånebeløpet for 2017 er på 80 millioner kroner.

Statsbudsjettet inneholder også 2017- utbetalingene til tidligere vedtatte prosjekter som Sykehuset i Vestfold sin utbygging av sykehuset i Tønsberg og oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus.

I statsbudsjettet fremholder regjeringen at det forutsettes at planleggingen av nytt sykehus i Drammen opprettholdes i 2017.

Partikkelterapi og protonbehandling

Regjeringen vil sikre at det etableres protonbehandling i Norge. Det foreslås 75 millioner kroner i investeringstilskudd i 2017 til en preforprosjektfase. De regionale helseforetakene får i oppdrag å planlegge for ett senter innen 2022 og videre etappevis utbygging, avhengig av kapasitetsbehov og utvikling i behandlingsteknologi.

Utbyggingen av protonbehandling finansieres med 30 prosent tilskudd og 70 prosent statlig lån.

Publisert 06.10.2016 19:00 | Endret 06.10.2016 18:30

 Handler om

 Relaterte enheter