Videreutvikling av regionale IKT-løsninger

 

Enhet for videreutvikling av regionale IKT-løsninger i Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å bidra til helhetlig forvaltning og videreutvikling av de regionale løsningene i tett samarbeid med helseforetakene, Sykehuspartner, underleverandører og øvrige avdelinger i Helse Sør-Øst.

Målet er å sikre at kliniske behov setter føringer for utformingen av de kliniske IKT-systemene, og at de er godt forankret i de kliniske miljøene.

 

Bakgrunn

Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet med å innføre felles kliniske løsninger i alle helseforetak. Hensikten med dette er tryggere, enklere og raskere pasientbehandling. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger overtar ansvaret for disse løsningene etter at de er innført av program Regional klinisk løsning.

 

Hvordan vi jobber

Vi skal støtte helseforetakene i å ta ut positive effekter ved å bruke kliniske IKT-løsninger på best mulig måte og dele erfaringer og kunnskap på tvers i regionen. Arbeidet med videreutvikling av felles løsninger skjer gjennom fagnettverk og regionale nettverk innen de ulike fagområdene. Her identifiseres og prioriteres helseforetakenes behov for endring i de kliniske IKT-løsningene. Videre skal senteret legge til rette for etablering av regionale standarder for beste praksis og støtte helseforetakene i å ta disse i bruk.

 

 

NB! Endrede rutiner for bestilling til regional standard i forbindelse med koronavirus:

Informasjon til pasient

For å sikre alltid oppdatert og korrekt informasjon til innbyggere om tiltak i forbindelse med korona-epidemien har beredskapsledelsen i Helse Sør-Øst RHF koordinert kommunikasjonen i brev og sms. De administrerende direktørene i alle helseforetak er blitt orientert om dette. Det er fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF som godkjenner budskapet som kommuniseres ut. Så lenge vi er i beredskap for å håndtere denne korona-epidemien vil det ikke være mulig for helseforetakene å få gjennomført lokale tilpasninger av koronainformasjon i sms og brev.

Regional Standard DIPS EPJ

Ved behov for rask endring på Regional standard meldes dette via mail til RSKI@helse-sorost.no/eller ved å opprette en Jira-sak. Dette gjelder ikke saker relatert til tilganger. Sakene behandles daglig i Regional klinisk IKT-forvaltning, og bestilles fortløpende. Informasjon om bestillinger som blir gjort, sendes som vanlig til etablerte kanaler i helseforetakene.

 Om oss

Trine Strømstad - Leder 

Anna Harmens

Berit Trøgstad Bungum

Hanne Lie

Kathrine Haumann

Kaja Di Leo

Laila Fyllingslid Bergstrøm

Marianne Rask

Sølvi Lommerud

Sidsel Ragnhild Børmark

Stein Arne Ellingsen

Vibeke Herikstad

Kontakt oss:

RSKI@helse-sorost.no

Publisert   | Endret 08.04.2021 17:55