Automatisk tildeling av fødselsnummer er et prosjekt som de fire helseregionene, Nasjonale IKT, Direktoratet for e-helse og Skatteetaten samarbeider om. Prosjektet har sørget for at fødselsnummeret kommer inn i webløsningen hos Norsk Helsenett to ganger i døgnet, slik at kliniker/helsesekretær kan hente fødselsnummeret der. På denne måten får barnet tildelt fødselsnummer raskt og får en ID som er gangbar i hele samfunnet. Barnet kan dermed få en sammenslått journal og det vil være enkelt å finne riktige opplysninger om barnet for kliniker.

Det er viktig at kliniker henter fødselsnummeret i webløsningen hos Norsk Helsenett inntil en løsning som automatisk sørger for at fødselsnummeret kommer inn i PAS/EPJ, er på plass. Prosjektet sørger for økt pasientsikkerhet og mindre manuelt arbeid for Skatteetaten.

 

Hva skjer når?

Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle.

Prosjektet implementerte løsningen ved Sykehuset i Vestfold i mars 2017, i samarbeid med representanter fra sykehuset, Skattedirektoratet og Norsk Helsenett. Med dette ble løsningen implementert i hele Helse Sør-Øst og i Helse Vest. Helse Midt-Norge og Helse Nord fikk løsningen våren 2017.

Helse Sør-Øst har hatt prosjektansvaret for utvikling og koordineringsansvaret for innføring av det nye dataverktøyet. 

Trinn 2 av prosjektet innebærer at nummeret kommer automatisk inn i journalen. Dette er foreløpig implementert i Helse Vest og Helse Midt Norge.

 Tryggere, raskere, enklere

Prosjekt Automatisk tildeling  av fødselsnummer skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere fordi:

  • Barnets epikrise inneholder barnets fødselsnummer når denne sendes ut til helsestasjon eller andre instanser i primærhelsetjenesten.
  • Pasientsikkerheten bedres ved at barnet får en unik og sikker ID raskere.

Enklere fordi:

  • Den nyfødte kan i større grad få en sammenslått journal, og det vil være enkelt for kliniker å finne riktige opplysninger om barnet.
  • Det blir mulig å kombinere opplysninger fra barnets tidligere sykehistorie med opplysninger i registre for andre sektorer.

Raskere fordi:

  • Den nyfødte får fødselsnummeret innen 12 timer etter fødselen. 
  • Mindre manuelt arbeid både for helseforetakene og for Skatteetaten.

 Kontakt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Anne Britt Hansen Thuestad.

Publisert 24.04.2017 16:00 | Endret 27.09.2017 13:56