Det fødes rundt 33.000 barn i Helse Sør-Øst hvert år. Tidligere sendte jordmor et papirskjema til Folkeregisteret hvor hun bekreftet at barnet var født, og foreldrene fikk deretter et brev i posten med barnets fødselsnummer 3 - 6 uker etter fødselen. I mellomtiden opprettet sykehuset et hjelpenummer som identifiserte barnet.

Automatisk tildeling av fødselsnummer er et prosjekt som de fire helseregionene, Nasjonal IKT, Direktoratet for e-helse og Skatteetaten har samarbeidet om. Prosjektet har sørget for at barnets fødselsnummer sendes elektronisk til Folkeregisteret via Norsk Helsenett og at informasjon om dette blir tilgjengelig for helseforetak og foreldre. På denne måten får de fleste barn tildelt fødselsnummer i løpet av 12 - 24 timer etter fødselen.

Trinn 1 av prosjektet har innført en løsning som krever at helsepersonell manuelt henter fødselsnummeret fra en webløsning i Norsk Helsenett og legger nummeret inn i sykehusets interne systemer. Trinn 2 av prosjektet innebærer en løsning som automatisk sørger for at fødselsnummeret kommer inn i pasientjournal og andre fagsystemer i sykehuset. Trinn 2 er et eget regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst.

Noen av gevinstene:
• En unik og sikker identifikasjon på det nyfødte barnet under hele oppholdet i spesialisthelsetjenesten
• Sikker og rask gjenfinning av pasientopplysninger og prøvesvar
• Automatisk ivaretakelse av barnets sykehistorie helt fra fødsel
• Bredere muligheter for forskning gjennom bruk av en identifikator som gjelder på tvers av sektorer i samfunnet
• Muligheter for bedre kommunikasjon rundt barnet mellom spesialist– og primærhelsetjeneste 
• Epikrise opprettet på fødselsnummeret ved utskriving 

 

Se informasjonsfilmen om innføring av automatisk tildeling av fødselsnummer (trinn 2)

 

Hva skjer når?

Trinn 1 av prosjektet: Våren 2017 hadde alle helseforetak i Norge innført automatisk tildeling av fødselsnummer.

Trinn 2 av prosjektet: Trinn 2 sørger for at fødselsnummeret kommer automatisk inn i den elektroniske pasientjournalen og at det derfra går videre til fagsystemer som kan motta meldinger med pasientdemografisk innhold eller eventuelt hente informasjon via oppslag. Trinn 2 ble gjennomført i Helse Sør-Øst i perioden 01.02.2018 – oktober 2019, og løsningen er nå innført ved alle helseforetak i regionen.

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Automatisk tildeling  av fødselsnummer skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere fordi:

  • Barnets epikrise inneholder barnets fødselsnummer når denne sendes ut til helsestasjon eller andre instanser i primærhelsetjenesten.
  • Pasientsikkerheten bedres ved at barnet får en unik og sikker ID raskere.

Enklere fordi:

  • Den nyfødte kan i større grad få en sammenslått journal, og det vil være enkelt for kliniker å finne riktige opplysninger om barnet.
  • Det blir mulig å kombinere opplysninger fra barnets tidligere sykehistorie med opplysninger i registre for andre sektorer.

Raskere fordi:

  • Den nyfødte får fødselsnummeret innen 12 timer etter fødselen. 
  • Mindre manuelt arbeid både for helseforetakene og for Skatteetaten.

 Kontakt

Har du spørsmål? Maria-Elisabeth-Nilsson.JPG

Ta kontakt med prosjektleder

Maria Elisabeth Nilsson

Publisert 24.04.2017 16:00 | Endret 21.10.2019 13:07