Digitalt innsyn i pasientjournal og logg

Digitalt innsyn i pasientjournal og logg er et delprosjekt under digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst. Tjenesten gir pasientene økt innsyn og deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med helseforetakene, og understøtter strategi for digital kommunikasjon med innbygger.

 

 

 

Innsyn via helsenorge.no

Innsyn i journal og logg gis via den nasjonale helseportalen helsenorge.no.
Tjenesten er allerede i bruk i Helse Nord og Helse Vest. Innsyn i journal har i Helse Sør-Øst vært tilgjengelig ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold via Min Journal.

 

Hva skjer når?

Sommeren 2019 ble løsningen der pasienter ved alle sykehus i Helse Sør-Øst kan lese utvalgte deler av journalen sin på nett innført. Pasientene kan også se hvem som har vært inne i journalen (logg).

Journaldokumenter skrevet fra og med 15. oktober 2018 blir omfattet av innsynstjenesten. I forkant av dette skal alle som arbeider i DIPS har gjennomført e-læring.

Slik er tjenesten

Pasienten vil se journaldokumenter på nett 24 timer etter de er godkjent i journalsystemet, og det er kun siste versjon av et dokument som vil være tilgjengelig. Logg vil bli synlig for pasientene 7 dager etter at det er gjort oppslag.

Det er ikke innsyn på vegne av barn under 16 år.

 

Hvilke journaldokumenter vil vises på nett?

 • Epikriser
 • Polikliniske notat, alle yrkesgrupper
 • Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi
 • Sammenfatning, alle yrkesgrupper
 • Evalueringsnotat/ Oppsummeringsnotat alle yrkesgrupper
 • Behandlingsplan - lege/behandler
 • Tverrfaglig behandlingsplan
 • Tverrfaglig rehabiliteringsplan
 • Tverrfaglig rapport
 • Individuell plan
 • Kriseplan
 • Brev og informasjon til pasient/pårørende

 Hvorfor digital journal?

Økt pasienttilfredshet og egenmestring

 • enklere tilgang på journal, slipper å be om papirkopi
 • kan i ettertid sjekke hva som er sagt og avgjort
 • trygghet på at ingenting blir skjult
 • kan lettere forberede seg til en konsultasjon

Økt pasientsikkerhet

 • sikrer korrekt informasjon (adresse, pårørende, medisinliste)
 • sikrer felles forståelse av helsesituasjon og behandling
Publisert 01.06.2018 11:00 | Endret 22.04.2021 09:38