Prosjektet HF-HF kommunikasjon understøtter målet om et helhetlig pasientforløp på tvers av helseforetak – et sentralt mål for program Regional klinisk løsning. Området var også en av de seks prioriterte samhandlingskjedene i nasjonalt meldingsløft fra 2008, og er senere fulgt opp gjennom foretaksprotokoller med RHF i 2012 og 2013, samt ekstra bevilgning over revidert Nasjonalbudsjett i 2013 og Statsbudsjettet for 2014.

Med elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak menes utveksling av digital klinisk henvisning og tilknyttet dialogmelding, rekvirering/henvisning innenfor laboratoriefag og radiologi, epikrise, laboratoriesvar og radiologisvar.

Prosjektets mål for 2017 og 2018 er avgrenset til utbredelse av piloterte løsninger for mottak av elektroniske epikriser og laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus til øvrige helseforetak i regionen. Den største gevinsten med dette vil være selve avviklingen av papirutskriften, både på avsender- og mottakersiden, samtidig som det gir kortere svartid og sikrere formidling av informasjon mellom helseforetakene. I tillegg bidrar prosjektet til at helseforetakene imøtekommer krav i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten om både sending og mottak av aktuelle meldingstyper.

 

Hva skjer når?

Løsning for utveksling av elektroniske laboratoriesvar fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken helseforetak ble pilotert i 2016 og deretter videreført i produksjon. Tilsvarende løsning er nå innført ved Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, og innføres ved øvrige helseforetak i regionen våren 2018.

Løsning for utveksling av elektroniske epikriser fra Oslo universitetssykehus til Sørlandet sykehus ble pilotert i 2016 og deretter videreført i produksjon. Tilsvarende løsning er nå innført ved Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus og innføres ved øvrige helseforetak i regionen i løpet av 2018. Det skal også innføres en løsning hvor epikriser sendes elektronisk fra Vestre Viken til Oslo universitetssykehus.

Pilotering av revidert henvisningsmelding v2.0 fra Vestre Viken til Oslo universitetssykehus i 2016 viste at videre utvikling både av selve meldingsstandarden og tilhørende funksjonalitet i DIPS er nødvendig før elektronisk henvisning mellom helseforetak kan tas i bruk i stor skala. Videre aktivitet på dette området håndteres av prosjekt Regional EPJ.

 Tryggere, enklere, raskere

​Prosjekt HF-HF kommunikasjon skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

  • Sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene
  • Enklere å sammenligne laboratoriesvar fra forskjellige sykehus

Enklere fordi:

  • Avvikling av papir gir forenklede arbeidsprosesser

Raskere fordi:

  • Kortere svartid på informasjon mellom sykehusene

 Kontakt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Mona Syversen.

Publisert 21.04.2017 14:00 | Endret 02.03.2018 15:23