Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal jobber med å standardisere bruken av DIPS på alle helseforetakene i regionen. Målet er på sikt å etablere en løsning for sikker utveksling av journalinformasjon på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, slik at all informasjonen er lett tilgjengelig og følger pasienten gjennom hele behandingsforløpet. Slik skal man legge til rette for tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene og bidra til å nå målet om «én innbygger – én journal».

Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal (Regional EPJ) er delt opp i tre prosjekter:

 • Regional EPJ - standardisering
 • Regional EPJ - modernisering (FRAM: Fremtidens Regional EPJ - Arena Modernisering)
 • Regional EPJ - konsolidering

 

Regional EPJ - standardisering

Regional EPJ - standardisering (2016-18) jobber med å standardisere bruken av DIPS på foretakene. DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ), men den faktiske bruken og oppsettet av systemet er forskjellig fra foretak til foretak. Gjennom å standardisere løsningene vil foretakene få en likere DIPS og bruke systemet på en likere måte. Dette vil kunne gjøre det både enklere å samhandle og enklere for helsepersonell å flytte seg mellom foretak. Andre gevinster ved standardiseringen er:

 • Tilrettelegger for informasjonsdeling i en felles journal og understøtter målet i Stortingsmeldingen "Én innbygger – én journal".
 • Muliggjør innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse og avslutning av brukere i DIPS. Dette vil lukke avvik i behandling av pasientinformasjon, avdekket i forbindelse med Riksrevisjonens revisjon.
 • Mer effektiv forvaltning fordi løsningene til alle helseforetak er på samme, regionale standard.
 • Bidrar til utvikling av den regionale standarden.
 • Innføring av nasjonalt adresseregister som sikrer enhetlig og automatisk oppdatering av adresser på tvers av foretak.
 • Tilrettelegger for enklere deling av journaldokumenter nasjonalt.
 • Prosjektet Digitale innbyggertjenester vil i løpet av 2018 gi innbyggere i Helse Sør-Øst innsyn i journaldokumenter fra alle ni helseforetak, men dette forutsetter at det innføres en felles regional standard for dokumenttyper.

Standardiseringsarbeidet på foretakene ivaretas av arbeidsgrupper under ledelse av prosjektleder ved de enkelte foretakene, og med bistand fra det regionale prosjektet.

 

Regional EPJ - modernisering (FRAM)

Prosjektet skal utrede videre modernisering av DIPS gjennom Arena. I første omgang skal det gjøres en konseptutredning som blant annet vil inneholde en foranalyserapport og en prosjektbeskrivelse av hvordan man kan gå frem for å ta i bruk funksjonalitet i Arena og videre bredding av Arena. Utredningen vil danne grunnlag for en senere beslutning om, og eventuelt når, planleggingsfasen for modernisering skal starte. Konseptfasen gjennomføres i perioden 1. november 2017  til 1. februar 2018.

 

Regional EPJ - konsolidering

Regional EPJ - konsolidering jobber for å utrede hvordan man kan slå sammen de elektroniske pasientjournalene i regionen til én journal. Det overordnede målet for denne delen av prosjektet er at «pasienten skal ha én journal i ett samlet PAS/EPJ for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst». 22. juni 2017 anbefalte programstyret i RKL at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing.

Frem mot høsten 2017 skal man se nærmere på en samordning av utviklingen av elektronisk pasientjournal også med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget. 

 

Status

Regional standard av EPJ er innført på Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital, Vestre Viken Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, samt på Akershus universitetssykehus. Videre plan er innføring på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold i mai 2018.

 Aktuelt

 

 

To nye helseforetak overlevert til forvaltning903611.02.2018 19:39:5670http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 14:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert to nye helseforetak til regional forvaltning. Tirsdag 23. januar var det formell signering for overlevering av Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Overlevering%20forvaltning.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sykehuset Østfold planlegger standardisering903411.02.2018 19:40:33115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Sykehuset Østfold er nå i gang med å planlegge innføringen av regional standard av EPJ på sykehuset. – Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet, sier medisinsk fagsjef IKT Asbjørn Elgen. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kalnes.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Testing i gang ved Sørlandet sykehus903511.02.2018 19:44:46106http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Rundt 240 klinikere og andre fagpersoner er i gang med å teste standardiseringen av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. I tillegg skal koblingene mellom EPJ og andre fagsystemer testes.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Alf%20Frode%20Eriksen%20SS.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hva betyr innføringen av regional standard for pasienter og ansatte?903311.02.2018 19:44:1297http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 11:00:00<p>Alle klinikkene ved Sørlandet sykehus jobber nå for å kartlegge effektene av å innføre regional standard av elektronisk pasientjournal.&#160; Sammen skal de komme fram til hva innføringen konkret betyr for pasienter og ansatte på kort og lang sikt.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Gevinstarbeid_1.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional EPJ skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet
 • All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid på rett sted

Enklere fordi:

 • Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie
 • Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles
 • Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og samarbeid

Raskere fordi:

 • Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk
 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp

 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev februar 2018

Nyhetsbrev desember 2017

Nyhetsbrev november 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Nyhetsbrev september 2017

Nyhetsbrev august 2017

Nyhetsbrev juni 2017

Nyhetsbrev mai 2017

Lenker i tidligere utgitte nyhetsbrev virker ikke pga. overgang til ny nettløsning i april. Alle sakene kan imidlertid leses i nyhetsfeeden under Aktuelt.

Tittel
  
Dato
  
Innføring av regional standard av EPJ på Sørlandet sykehus05.05.2018

 Kontakt

Regional EPJ Standardisering er organisert i en rekke delprosjekter og ledes av Mariann Seland og Jacob Holter Grundt.


Mariann Seland

 

Jacob Holter Grundt

Publisert 08.03.2017 13:00 | Endret 14.02.2018 09:21