Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal jobber med å standardisere bruken av DIPS på alle helseforetakene i regionen. Målet er på sikt å etablere en løsning for sikker utveksling av journalinformasjon på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, slik at all informasjonen er lett tilgjengelig og følger pasienten gjennom hele behandingsforløpet. Slik skal man legge til rette for tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene og bidra til å nå målet om «én innbygger – én journal».

Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal (Regional EPJ) er delt opp i tre prosjekter:

 • Regional EPJ - standardisering
 • Regional EPJ - modernisering (FRAM: Fremtidens Regional EPJ - Arena Modernisering)
 • Regional EPJ - journalinnsyn

 

Regional EPJ - standardisering

Regional EPJ - standardisering (2016-18) jobber med å standardisere bruken av DIPS på foretakene. DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ), men den faktiske bruken og oppsettet av systemet er forskjellig fra foretak til foretak. Gjennom å standardisere løsningene vil foretakene få en likere DIPS og bruke systemet på en likere måte. Dette vil kunne gjøre det både enklere å samhandle og enklere for helsepersonell å flytte seg mellom foretak. Andre gevinster ved standardiseringen er:

 • Tilrettelegger for informasjonsdeling i en felles journal og understøtter målet i Stortingsmeldingen "Én innbygger – én journal".
 • Muliggjør innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse og avslutning av brukere i DIPS. Dette vil lukke avvik i behandling av pasientinformasjon, avdekket i forbindelse med Riksrevisjonens revisjon.
 • Mer effektiv forvaltning fordi løsningene til alle helseforetak er på samme, regionale standard.
 • Bidrar til utvikling av den regionale standarden.
 • Innføring av nasjonalt adresseregister som sikrer enhetlig og automatisk oppdatering av adresser på tvers av foretak.
 • Tilrettelegger for enklere deling av journaldokumenter nasjonalt.
 • Prosjektet Digitale innbyggertjenester vil i løpet av 2018 gi innbyggere i Helse Sør-Øst innsyn i journaldokumenter fra alle ni helseforetak, men dette forutsetter at det innføres en felles regional standard for dokumenttyper.

Standardiseringsarbeidet på foretakene ivaretas av arbeidsgrupper under ledelse av prosjektleder ved de enkelte foretakene, og med bistand fra det regionale prosjektet.

Regional standard av EPJ er innført på Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital, Vestre Viken Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, Akershus universitetssykehus og på Sørlandet sykehus. Videre plan er innføring på Sykehuset Østfold i desember 2018.

 

Regional EPJ - modernisering (FRAM)

Prosjektet skal utrede videreutvikling av elektronisk pasientjournal i regionen gjennom å prøve ut ny funksjonalitet i DIPS Arena. Prosjektet er nå i planleggingsfasen der målet er delvis innføring av ny funksjonalitet i EPJ på tre helseforetak. Målet er å vurdere kvaliteten i løsningen som grunnlag for beslutning om eventuell videre innføring i hele regionen. 

 

Regional EPJ - journalinnyn

Regional EPJ - journalinnsyn jobber for å utrede hvordan man kan slå sammen de elektroniske pasientjournalene i regionen til én journal. Det overordnede målet for denne delen av prosjektet er at «pasienten skal ha én journal i ett samlet PAS/EPJ for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst». 22. juni 2017 anbefalte programstyret i RKL at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing.

Arbeidet inkluderer å samordne utviklingen av elektronisk pasientjournal også med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget. 

 Aktuelt

 

 

Overlevert til forvaltning 282628.06.2018 08:46:5496http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​​Mandag 18. juni ble standardiseringen av regional EPJ på Sørlandet sykehus formelt overlevert til forvaltning. Når Sykehuset Østfold innfører regional standard av EPJ i desember i år, er dermed alle helseforetakene i regionen på samme standard driftet av Sykehuspartner og Regionalt senter for klinisk IKT.</p><img alt="Signering SSHF" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Signering_reg.epjSSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Klart for e-læring på Sykehuset Østfold283328.06.2018 10:51:38142http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​Sykehuset Østfold er første helseforetak som baserer seg hovedsakelig på e-læring når DIPS-brukerne skal få opplæring i regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/E-læring%20SØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gevinstplan skal gi bedre pasientbehandling282428.06.2018 08:57:0287http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 08:00:00<p>​Sørlandet sykehus har forpliktet seg til en plan som skal sikre at sykehuset systematisk følger opp gevinster knyttet til automatisk tilgangsstyring, innkalling/ventelistebrev og Nasjonalt folkeregister.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Hovedinngang%20SSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Innspurt for arbeidsgruppene på Sykehuset Østfold11129.06.2018 12:36:26127http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​Arbeidsgruppene som forbereder regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sykehuset Østfold er nå i sluttspurten med å klargjøre testomfang og grunnlag til opplærings- og informasjonsmateriell.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Arbeidgruppe%20SØr_redigert.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional EPJ skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet
 • All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid på rett sted

Enklere fordi:

 • Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie
 • Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles
 • Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og samarbeid

Raskere fordi:

 • Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk
 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp

 Nyhetsbrev

Tittel
  
Dato
  
Innføring av regional EPJ på Sykehuset Østfold01.12.2018

 Kontakt

Regional EPJ Standardisering er organisert i en rekke delprosjekter og ledes av Mariann Seland og Jacob Holter Grundt.

Mariann-Seland-1.JPG
Mariann Seland

Jacob-Holter-Grundt-1.JPG

Jacob Holter Grundt

Publisert 08.03.2017 13:00 | Endret 29.06.2018 15:59