Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal (Regional EPJ) jobber med videreutvikling og modernisering av pasientjournalsystemene i Helse Sør-Øst. Arbeidet skal legge til rette for tryggere, enklere og mer effektiv informasjonshåndtering og pasientbehandling. Hovedtiltakene er innføring av et mer moderne journalsystem fra DIPS og etablering av løsninger for bedre informasjonsdeling mellom helseforetakene og med andre deler av helsetjenesten, gjennom å gi innsyn i journaldokumenter.


Arbeidet med Regional EPJ skal bidra til å nå målet om «en innbygger – en journal», og utføres i tre prosjekter:
• Regional EPJ Journalinnsyn
• Kjernejournal dokumentdeling  
• Regional EPJ Modernisering

 

Regional EPJ journalinnsyn

Regional EPJ journalinnsyn har som mål å forenkle tilgang til pasientens journalinformasjon fra ulike helseforetak i regionen. Det overordnede målet er at pasienten skal ha én journal for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Prosjektet etablerer en løsning for sikker tilgang til journalinformasjon på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, slik at all informasjonen er lett tilgjengelig for behandlere og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet. Løsningen er basert på mulighet for innsyn i journaldokumenter fra andre helseforetak i regionen.
Prosjektet er inndelt faser. Første fase skal forbedre sikkerheten i de tekniske grensesnittene som benyttes ved informasjonsdeling, og gjøre journaldokumenter fra ulike helseforetak tilgjengelig for leger og psykologer når de behandler pasienter. Les mer her


Kjernejournal dokumentdeling 

Målet for prosjekt Kjernejournal dokumentdeling er at helsepersonell skal få oversikt over sentrale journaldokumenter via pasientens kjernejournal. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt, ledet av Norsk helsenett. Helse Sør-Øst er nasjonal hovedsamarbeidspartner for Norsk helsenett når det gjelder utvikling, teknisk og funksjonell testing og praktisk utprøving av løsningen, og blir første aktør som skal gjøre sentrale dokumenter tilgjengelig for kliniske brukere.

Løsningen planlegges realisert stegvis, både når det gjelder hvilket innhold og dokumenttyper som gjøres tilgjengelig for innsyn, samt de tekniske komponentene i løsningen. Første gjennomføringsfase, som ble vedtatt juni 2019, vil i hovedsak innebære en begrenset utprøving av løsningen for å skaffe erfaringer. I utprøvingen gjøres et begrenset antall sentrale dokumenttyper fra ett helseforetak i Helse Sør-Øst tilgjengelig for innsyn, og videre vil et utvalg av helsepersonell evaluere funksjon og nytteverdi. Etter gjennomført utprøving vil Helse Sør-Øst beslutte videre vei for utvikling og innføring av løsningen. Målet er at alle foretakene i regionen skal gjøre innhold tilgjengelig for innsyn via kjernejournal.

Regional EPJ - modernisering (FRAM)

Prosjektet skal legge til rette for modernisering av funksjonalitet i pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) i Helse Sør-Øst. Dette inkluderer å starte innføring av DIPS Arena, som er nyeste generasjon PAS/EPJ løsning fra DIPS. Prosjektet kalles også FRAM, som står for «Fremtidens Regional EPJ Arena Modernisering».

Det er vedtatt å starte en første gjennomføringsfase innenfor områdene psykisk helsevern og rusbehandling, der målet er å innføre ny funksjonalitet i EPJ. Innføring vil starte med å utarbeide en felles regional tilnærming til oppsett og innføring, og deretter innføre løsningen til de aktuelle brukergruppene i tre helseforetak. Erfaringer fra denne innføringen vil vurderes når regionen skal beslutte hvordan videre innføring i hele regionen skal gjennomføres.  Arbeidet inkluderer også utveksling av informasjon og erfaringer for å samordne utviklingen av elektronisk pasientjournal med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget.

 

Regional EPJ standardisering (fullført)

Regional EPJ standardisering (2016-18) hadde som hovedmålsetning å standardisere oppsett av DIPS på helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt innføre en forbedret og felles systematikk for tilgangsstyring i regionens PAS/EPJ løsning.
Alle helseforetakene i regionen bruker journalsystemet DIPS Classic.

Før oppstart av prosjektet var den faktiske bruken og oppsettet av systemet forskjellig fra foretak til foretak. Gjennom å standardisere løsningene har foretakene fått et oppsett og bruk av DIPS som er mer likt, samt en mer systematisert og automatisert tilgangsstyring. Dette legger til rette for bedre samhandling og pasientsikkerhet. DIPS Standardisering har vært et viktig grunnarbeid for videre utvikling av regionens PAS/EPJ.

 Aktuelt

 

 

Kjernejounal dokumentinnsyn fra planlegging til gjennomføring1162620.09.2019 15:16:17185http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2019 16:00:00<p>​Prosjektet Kjernejournal dokumentinnsyn går fra planleggingsfase til gjennomføringsfase. Målet er at helsepersonell med tilgang til nasjonal kjernejournal skal få oversikt over, og kunne lese, pasientens sentrale journaldokumenter via kjernejournalen.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob-Holter-Grundt.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oppstartsmøte for overgang til DIPS Arena 1163020.09.2019 15:47:56513http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2019 16:00:00<p>​Nå starter et viktig felles arbeid for å forberede overgangen til en mer moderne versjon av DIPS i Helse Sør-Øst. 16. september var det oppstartsmøte for første fase.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Modernisering_oppstart_sept2019.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Begynner planleggingen av ny og utvidet kjernejournal 83811.04.2019 12:37:57222http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.04.2019 16:00:00<p>Dagens kjernejournal er en nasjonal løsning for digital deling av viktig pasientinformasjon, og skal nå få utvidet funksjonalitet. Innsyn i dokumenter fra flere kilder vil forenkle informasjonsdeling i helsetjenesten og gi bedre beslutningsgrunnlag i behandling. Nå starter planlegging av hvordan Helse Sør-Øst skal gjennomføre sin del av prosjektet for dokumentinnsyn. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob-Holter-Grundt.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Alle helseforetak på regional standard av EPJ8219.12.2018 12:31:53183http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.12.2018 12:00:00<p>​24. november innførte Sykehuset Østfold regional standard for elektronisk pasientjournal. Det betyr at alle foretakene i Helse Sør-Øst nå bruker regional standard av DIPS.&#160; Dermed er også målet om å kunne dele journalinformasjon elektronisk mellom foretak i regionen ett&#160;skritt nærmere.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Prodsetting%20Kalnes_regional%20EPJ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional EPJ skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

  • All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet
  • All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid på rett sted

Enklere fordi:

  • Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie
  • Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles
  • Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og samarbeid

Raskere fordi:

  • Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk
  • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp

 Kontakt

Regional EPJ ledes av Mariann Seland og Jacob Holter Grundt.

Mariann-Seland-1.JPG
Mariann Seland

Jacob-Holter-Grundt-1.JPG

Jacob Holter Grundt

Publisert 08.03.2017 13:00 | Endret 31.08.2020 09:24