Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal jobber med å standardisere bruken av DIPS på alle helseforetakene i regionen. Målet er på sikt å etablere en løsning for sikker utveksling av journalinformasjon på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, slik at all informasjonen er lett tilgjengelig og følger pasienten gjennom hele behandingsforløpet. Slik skal man legge til rette for tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene og bidra til å nå målet om «én innbygger – én journal».

Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal (Regional EPJ) er delt opp i tre prosjekter:

 • Regional EPJ - standardisering
 • Regional EPJ - modernisering (FRAM: Fremtidens Regional EPJ - Arena Modernisering)
 • Regional EPJ - journalinnsyn

 

Regional EPJ - standardisering

Regional EPJ - standardisering (2016-18) jobber med å standardisere bruken av DIPS på foretakene. DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ), men den faktiske bruken og oppsettet av systemet er forskjellig fra foretak til foretak. Gjennom å standardisere løsningene vil foretakene få en likere DIPS og bruke systemet på en likere måte. Dette vil kunne gjøre det både enklere å samhandle og enklere for helsepersonell å flytte seg mellom foretak. Andre gevinster ved standardiseringen er:

 • Tilrettelegger for informasjonsdeling i en felles journal og understøtter målet i Stortingsmeldingen "Én innbygger – én journal".
 • Muliggjør innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse og avslutning av brukere i DIPS. Dette vil lukke avvik i behandling av pasientinformasjon, avdekket i forbindelse med Riksrevisjonens revisjon.
 • Mer effektiv forvaltning fordi løsningene til alle helseforetak er på samme, regionale standard.
 • Bidrar til utvikling av den regionale standarden.
 • Innføring av nasjonalt adresseregister som sikrer enhetlig og automatisk oppdatering av adresser på tvers av foretak.
 • Tilrettelegger for enklere deling av journaldokumenter nasjonalt.
 • Prosjektet Digitale innbyggertjenester vil i løpet av 2018 gi innbyggere i Helse Sør-Øst innsyn i journaldokumenter fra alle ni helseforetak, men dette forutsetter at det innføres en felles regional standard for dokumenttyper.

Standardiseringsarbeidet på foretakene ivaretas av arbeidsgrupper under ledelse av prosjektleder ved de enkelte foretakene, og med bistand fra det regionale prosjektet.

Regional standard av EPJ er innført på Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital, Vestre Viken Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, Akershus universitetssykehus og på Sørlandet sykehus. Videre plan er innføring på Sykehuset Østfold i november 2018.

 

Regional EPJ - modernisering (FRAM)

Prosjektet skal utrede videreutvikling av elektronisk pasientjournal i regionen gjennom å prøve ut ny funksjonalitet i DIPS Arena. Prosjektet er nå i planleggingsfasen der målet er delvis innføring av ny funksjonalitet i EPJ på tre helseforetak. Målet er å vurdere kvaliteten i løsningen som grunnlag for beslutning om eventuell videre innføring i hele regionen. 

 

Regional EPJ - journalinnyn

Regional EPJ - journalinnsyn jobber for å utrede hvordan man kan slå sammen de elektroniske pasientjournalene i regionen til én journal. Det overordnede målet for denne delen av prosjektet er at «pasienten skal ha én journal i ett samlet PAS/EPJ for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst». 22. juni 2017 anbefalte programstyret i RKL at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing.

Arbeidet inkluderer å samordne utviklingen av elektronisk pasientjournal også med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget. 

 Aktuelt

 

 

Helse Sør-Øst jobber videre med modernisering av elektronisk pasientjournal9791714.09.2018 11:46:40133http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2018 12:00:00<p>Arbeidet med å videreutvikle dagens elektroniske pasientjournal har gått fra konsept- til planleggingsfase. Både kvalitet og funksjonalitet i DIPS Arena, som er neste generasjon av det elektroniske pasientjournalsystemet fra DIPS, skal vurderes før prosjektet piloterer ny funksjonalitet på Oslo universitetssykehus. Deretter planlegges løsningen tatt i bruk av utvalgte brukergrupper på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob-Holter-Grundt.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Testingen i gang på Sykehuset Østfold9791614.09.2018 12:30:43107http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 19:00:00<p>​Arbeidsgruppemedlemmer og ressurser fra tverrgående team er til stede når sluttbrukerne tester den regionale elektroniske pasientjournalen ved Sykehuset Østfold.&#160; Dermed kan noen rettinger gjøres med en gang.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/testere_SØ_sept2018.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyansatte slipper kø med automatisk tilgangsstyring9791514.09.2018 12:04:36452http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 12:00:00<p>​Nytten av automatisk tilgangsstyring blir tydelig i perioder hvor mange nyansatte begynner på en gang, som når studentgrupper begynner i praksisperioder på helseforetakene. Manuell tilgang skapte tidligere kø, mens automatisk tilgangsstyring gir studentene de tilgangene de trenger umiddelbart.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle_Ekelund.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»1074412.09.2018 15:07:2247http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2018 11:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent neste fase i arbeidet med å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for helsepersonell på tvers av helseforetak. Prosjektet har en kostnadsramme på 126 millioner kroner og er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/shutterstock_114189145.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional EPJ skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet
 • All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid på rett sted

Enklere fordi:

 • Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie
 • Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles
 • Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og samarbeid

Raskere fordi:

 • Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk
 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp
Tittel
  
Dato
  
Innføring av regional EPJ på Sykehuset Østfold24.11.2018

 Kontakt

Regional EPJ Standardisering er organisert i en rekke delprosjekter og ledes av Mariann Seland og Jacob Holter Grundt.

Mariann-Seland-1.JPG
Mariann Seland

Jacob-Holter-Grundt-1.JPG

Jacob Holter Grundt

Publisert 08.03.2017 13:00 | Endret 17.09.2018 14:25