Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal jobber med å standardisere bruken av DIPS på alle helseforetakene i regionen. Målet er på sikt å etablere en løsning for sikker utveksling av journalinformasjon på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, slik at all informasjonen er lett tilgjengelig og følger pasienten gjennom hele behandingsforløpet. Slik skal man legge til rette for tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene og bidra til å nå målet om «én innbygger – én journal».

Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal (Regional EPJ) er delt opp i tre prosjekter:

 • Regional EPJ - standardisering
 • Regional EPJ - modernisering (FRAM: Fremtidens Regional EPJ - Arena Modernisering)
 • Regional EPJ - konsolidering

 

Regional EPJ - standardisering

Regional EPJ - standardisering (2016-18) jobber med å standardisere bruken av DIPS på foretakene. DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ), men den faktiske bruken og oppsettet av systemet er forskjellig fra foretak til foretak. Gjennom å standardisere løsningene vil foretakene få en likere DIPS og bruke systemet på en likere måte. Dette vil kunne gjøre det både enklere å samhandle og enklere for helsepersonell å flytte seg mellom foretak. Andre gevinster ved standardiseringen er:

 • Tilrettelegger for informasjonsdeling i en felles journal og understøtter målet i Stortingsmeldingen "Én innbygger – én journal".
 • Muliggjør innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse og avslutning av brukere i DIPS. Dette vil lukke avvik i behandling av pasientinformasjon, avdekket i forbindelse med Riksrevisjonens revisjon.
 • Mer effektiv forvaltning fordi løsningene til alle helseforetak er på samme, regionale standard.
 • Bidrar til utvikling av den regionale standarden.
 • Innføring av nasjonalt adresseregister som sikrer enhetlig og automatisk oppdatering av adresser på tvers av foretak.
 • Tilrettelegger for enklere deling av journaldokumenter nasjonalt.
 • Prosjektet Digitale innbyggertjenester vil i løpet av 2018 gi innbyggere i Helse Sør-Øst innsyn i journaldokumenter fra alle ni helseforetak, men dette forutsetter at det innføres en felles regional standard for dokumenttyper.

Standardiseringsarbeidet på foretakene ivaretas av arbeidsgrupper under ledelse av prosjektleder ved de enkelte foretakene, og med bistand fra det regionale prosjektet.

 

Regional EPJ - modernisering (FRAM)

Prosjektet skal utrede videre modernisering av DIPS gjennom Arena. I første omgang skal det gjøres en konseptutredning som blant annet vil inneholde en foranalyserapport og en prosjektbeskrivelse av hvordan man kan gå frem for å ta i bruk funksjonalitet i Arena og videre bredding av Arena. Utredningen vil danne grunnlag for en senere beslutning om, og eventuelt når, planleggingsfasen for modernisering skal starte. Konseptfasen gjennomføres i perioden 1. november 2017  til 1. februar 2018.

 

Regional EPJ - konsolidering

Regional EPJ - konsolidering jobber for å utrede hvordan man kan slå sammen de elektroniske pasientjournalene i regionen til én journal. Det overordnede målet for denne delen av prosjektet er at «pasienten skal ha én journal i ett samlet PAS/EPJ for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst». 22. juni 2017 anbefalte programstyret i RKL at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing.

Frem mot høsten 2017 skal man se nærmere på en samordning av utviklingen av elektronisk pasientjournal også med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget. 

 

Status

Regional standard av EPJ er innført på Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital, Vestre Viken Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, samt på Akershus universitetssykehus. Videre plan er innføring på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold i mai 2018.

 Aktuelt

 

 

E-læringskurs for ledere kan brukes av alle helseforetak86630.11.2017 16:55:16145http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 15:00:00<p>​Det er utviklet et e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset, som er pilotert ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, er nå tilgjengelig for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Linda%20Midtbøen_opplæring%20reg-epj.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ett år med regional EPJ86230.11.2017 13:14:58181http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 10:00:00<p>​​<span aria-hidden="true"></span>Helseforetakene som innførte regional EPJ mellom oktober 2016 og mars 2017 opplever blant annet fordeler ved automatisk tilgangsstyring og kobling mot Adresseregisteret, og mener samarbeidet mellom helseforetakene er blitt bedre.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Maiken-Nerland-Hansen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ahus innførte regional journalstandard som det 7. foretaket i regionen52530.11.2017 16:49:24162http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 09:00:00<p>Lørdag 11. november ble regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) innført på Akershus universitetssykehus. Selve produksjonssettingen forløp fint, mens en del brukere de første dagene opplevde problemer med innlogging og treghet i systemet grunnet nettverksproblemer. Dette løste seg og sykehuset var tilbake i vanlig drift på ny regional standard av EPJ onsdag 15. november.&#160; </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Prod.setting%20Ahus.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Utreder modernisering av EPJ-løsningen23730308.11.2017 14:19:42273http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 10:00:00<p>​Programstyret for Regional klinisk løsning besluttet 27. oktober å se nærmere på hvordan dagens elektroniske pasientjournal i Helse Sør-Øst kan moderniseres. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob%20Holter%20Grundt.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional EPJ skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet
 • All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid på rett sted

Enklere fordi:

 • Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie
 • Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles
 • Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og samarbeid

Raskere fordi:

 • Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk
 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp

 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev november 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Nyhetsbrev september 2017

Nyhetsbrev august 2017

Nyhetsbrev juni 2017

Nyhetsbrev mai 2017

Lenker i tidligere utgitte nyhetsbrev virker ikke pga. overgang til ny nettløsning i april. Alle sakene kan imidlertid leses i nyhetsfeeden under Aktuelt.

Tittel
  
Dato
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av listen "RKL kalender".

 Kontakt

Regional EPJ Standardisering er organisert i en rekke delprosjekter og ledes av Mariann Seland og Jacob Holter Grundt.


Mariann Seland

 

Jacob Holter Grundt

Publisert 08.03.2017 13:00 | Endret 04.12.2017 10:30