Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal jobber med å standardisere bruken av DIPS på alle helseforetakene i regionen. Målet er på sikt å etablere en løsning for sikker utveksling av journalinformasjon på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, slik at all informasjonen er lett tilgjengelig og følger pasienten gjennom hele behandingsforløpet. Slik skal man legge til rette for tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene og bidra til å nå målet om «én innbygger – én journal».

Prosjektet Regional elektronisk pasientjournal (Regional EPJ) er delt opp i tre prosjekter:

 • Regional EPJ - standardisering
 • Regional EPJ - modernisering (FRAM: Fremtidens Regional EPJ - Arena Modernisering)
 • Regional EPJ - konsolidering

 

Regional EPJ - standardisering

Regional EPJ - standardisering (2016-18) jobber med å standardisere bruken av DIPS på foretakene. DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ), men den faktiske bruken og oppsettet av systemet er forskjellig fra foretak til foretak. Gjennom å standardisere løsningene vil foretakene få en likere DIPS og bruke systemet på en likere måte. Dette vil kunne gjøre det både enklere å samhandle og enklere for helsepersonell å flytte seg mellom foretak. Andre gevinster ved standardiseringen er:

 • Tilrettelegger for informasjonsdeling i en felles journal og understøtter målet i Stortingsmeldingen "Én innbygger – én journal".
 • Muliggjør innføring av den regionale løsningen for automatisk opprettelse og avslutning av brukere i DIPS. Dette vil lukke avvik i behandling av pasientinformasjon, avdekket i forbindelse med Riksrevisjonens revisjon.
 • Mer effektiv forvaltning fordi løsningene til alle helseforetak er på samme, regionale standard.
 • Bidrar til utvikling av den regionale standarden.
 • Innføring av nasjonalt adresseregister som sikrer enhetlig og automatisk oppdatering av adresser på tvers av foretak.
 • Tilrettelegger for enklere deling av journaldokumenter nasjonalt.
 • Prosjektet Digitale innbyggertjenester vil i løpet av 2018 gi innbyggere i Helse Sør-Øst innsyn i journaldokumenter fra alle ni helseforetak, men dette forutsetter at det innføres en felles regional standard for dokumenttyper.

Standardiseringsarbeidet på foretakene ivaretas av arbeidsgrupper under ledelse av prosjektleder ved de enkelte foretakene, og med bistand fra det regionale prosjektet.

 

Regional EPJ - modernisering (FRAM)

Prosjektet skal utrede videre modernisering av DIPS gjennom Arena. I første omgang skal det gjøres en konseptutredning som blant annet vil inneholde en foranalyserapport og en prosjektbeskrivelse av hvordan man kan gå frem for å ta i bruk funksjonalitet i Arena og videre bredding av Arena. Utredningen vil danne grunnlag for en senere beslutning om, og eventuelt når, planleggingsfasen for modernisering skal starte. Konseptfasen gjennomføres i perioden 1. november 2017  til 1. februar 2018.

 

Regional EPJ - konsolidering

Regional EPJ - konsolidering jobber for å utrede hvordan man kan slå sammen de elektroniske pasientjournalene i regionen til én journal. Det overordnede målet for denne delen av prosjektet er at «pasienten skal ha én journal i ett samlet PAS/EPJ for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst». 22. juni 2017 anbefalte programstyret i RKL at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing.

Frem mot høsten 2017 skal man se nærmere på en samordning av utviklingen av elektronisk pasientjournal også med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget. 

 

Status

Regional standard av EPJ er innført på Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital, Vestre Viken Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, samt på Akershus universitetssykehus. Videre plan er innføring på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold i mai 2018.

 Aktuelt

 

 

Vellykket EPJ-innføring på Sørlandet sykehus960016.05.2018 10:57:13165http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.05.2018 10:00:00<p>Sørlandet sykehus innførte regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) 5. mai, og ble dermed det åttende helseforetaket i Helse Sør-Øst med regional EPJ-standard. Innføringen gikk etter plan, og prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger fra ansatte.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Produksjonssetting_1_SSHF.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gode trender for regional standard955616.05.2018 11:06:09100http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Siden innføringen av en regional standard for EPJ startet, har det kommet inn over 300 endringsønsker til standarden. Kjente beslutningsprosesser med gode regionale diskusjoner har gjort at saksbehandlingstiden for endringsønsker&#160;har gått ned.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kirsti%20Loe.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Økt pasientsikkerhet med nasjonalt adresseregister955716.05.2018 11:16:1562http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Når regional standard av elektronisk pasientjournal innføres på helseforetaket, kobles også DIPS opp mot Norsk Helsenetts adresseregister (NHN). Dette skal sikre raskere oppdatering av rekvirentadresser, færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Norsk%20helsenett.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Slik skal standarden vedlikeholdes og utvikles68716.05.2018 11:11:22180http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 17:00:00<p>​Standarden for elektronisk pasientjournal skal forvaltes og utvikles videre når Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) overtar ledelsen av arbeidsutvalget i juni. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fagnettverk_regional%20EPJ.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional EPJ skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon er samlet og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet
 • All informasjon er tilgjengelig for rett behandler til rett tid på rett sted

Enklere fordi:

 • Pasienten kan slippe å gjenta hele sin sykehistorie
 • Behandlers dokumentasjonsarbeid forenkles
 • Felles system og likere bruk av journalen forenkler kommunikasjon og samarbeid

Raskere fordi:

 • Umiddelbar tilgang til journalinformasjon reduserer behandlers tidsbruk
 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for raskere pasientforløp

 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev mai 2018

Nyhetsbrev mars 2018

Nyhetsbrev februar 2018

Nyhetsbrev desember 2017

Nyhetsbrev november 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Nyhetsbrev september 2017

Nyhetsbrev august 2017

Nyhetsbrev juni 2017

Nyhetsbrev mai 2017

Lenker i tidligere utgitte nyhetsbrev virker ikke pga. overgang til ny nettløsning i april. Alle sakene kan imidlertid leses i nyhetsfeeden under Aktuelt.

Tittel
  
Dato
  
Styringsgruppemøte - regional EPJ standardisering21.06.2018
Innføring av regional standard av EPJ på Sykehuset Østfold24.11.2018

 Kontakt

Regional EPJ Standardisering er organisert i en rekke delprosjekter og ledes av Mariann Seland og Jacob Holter Grundt.


Mariann Seland

 

Jacob Holter Grundt

Publisert 08.03.2017 13:00 | Endret 25.05.2018 09:00