Regional_Lab_banner.jpg

 

Prosjektet Regional Lab skal innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst, samt etablere standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen. Bakgrunnen er at det i dag er 10 forskjellige laboratoriedatasystemer fordelt på 31 ulike installasjoner i bruk i regionen. Det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer, samtidig som det skaper integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling.

De fleste av dagens systemer skal erstattes med systemet LVMS levert av Whitelake SoftwarePoint (WSP). Systemet skal innføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og vil omfatte fagområdene patologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi, mikrobiologi og blodbank. En slik regional løsning vil legge til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene.
 

Hva skjer når?

Systemet ble først tatt i bruk på Sykehuset Østfold våren 2015 for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen. Denne deles oppi syv faser. Første er fase 3, som innebærer etablering av regionale fellesfunksjoner og produksjonssetting av LVMS for patologi på Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Fase 4 innebærer planlegging av en videre utrulling av systemet til patologiavdelingene ved Vestre Viken, Sørlandet Sykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Telemark.

Endelig utrullingsplan for alle faser er ikke endelig vedtatt, men sannsynlig fullføring av prosjektet er i 2024.

Prosjektet har betydelig brukermedvirkning i alle deler. Brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold deltar i prosjektarbeidet.

 Aktuelt

 

 

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional Lab skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere

  • Tilgang til hele pasientens prøvehistorikk gir bedre grunnlag for å stille rett diagnose
  • Elektronisk meldingsflyt mellom helseforetak i HSØ øker pasientsikkerheten
  • Pasientsikkerheten øker ved enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet

Enklere

  • Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser
  • Et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling blant helsepersonell
  • Det blir enklere å finne igjen prøvemateriale som følge av enhetlig merking og sporing

Raskere

  • Ny funksjonalitet blir tilgjengelig på alle helseforetak samtidig
  • En standardisert løsning gir sikrere og mer effektiv drift
  • Felles prosedyrer og kodeverk gir raskere tilgang til sammenlignbare styringsdata

 Kontakt

Har du spørsmål? Inger-Nina-Farstad_nettside.jpg

Ta kontakt med prosjektleder
Inger Nina Farstad

Publisert 21.04.2017 15:00 | Endret 21.10.2019 13:08