Prosjektet Regional Lab skal innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst, samt etablere standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen. Bakgrunnen er at det i dag er 10 forskjellige laboratoriedatasystemer fordelt på 31 ulike installasjoner i bruk i regionen. Det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer, samtidig som det skaper integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling.

De fleste av dagens systemer skal erstattes med systemet LVMS levert av Whitelake SoftwarePoint (WSP). Systemet skal innføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og vil omfatte fagområdene patologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi, mikrobiologi og blodbank. En slik regional løsning vil legge til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene.

 

Hva skjer når?

Systemet ble først tatt i bruk på Sykehuset Østfold våren 2015 for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Prosjektet har gjennomført en GAP-analyse for å kartlegge restanser i forhold til regionale behov og behov ved OUS spesielt. Resultatene fra GAP-analysen følges nå opp med rest-/tilleggsleveranser fra WSP. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen. Denne deles oppi syv faser. Første er Fase 3, som innebærer etablering av regionale fellesfunksjoner og produksjonssetting av LVMS for patologi på Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. Denne fasen vil være fullført i mai 2019.

Endelig utrullingsplan for alle faser er ikke endelig vedtatt, men sannsynlig fullføring av prosjektet er i 2024.

Det er opprettet et fagnettverk for Regional Lab i Helse Sør-Øst. Les mer om fagnettverket.

 Aktuelt

 

 

Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard611805.10.2017 14:23:23115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Tone_Rønning.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jobber med alternative løsninger 614206.10.2017 09:31:39143http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Regional Lab må finne alternative produksjons- og testfasiliteter etter at infrastrukturmoderniseringen (iMod)&#160;i Helse Sør-Øst ble stilt i bero.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fjernstyring-illustrasjon.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oppgradering til ny versjon av LVMS ved Sykehuset Østfold611605.10.2017 14:24:19145http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 18:00:00<p>​Sykehuset Østfold får en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS i oktober. Den nye versjonen inneholder både produktforbedringer og ny funksjonalitet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/RegLab_Østfold-LVMS.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gode erfaringer med nytt laboratoriedatasystem611504.10.2017 19:56:2485http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 15:00:00<p>– Det gamle systemet var svært enkelt. I LVMS kan vi gjøre mye mer. Vi har større søkemuligheter slik at vi kan følge prøven bedre og se hvor langt den er kommet. Vi kan gi bedre service overfor rekvirentene som får raskere svar, det er dessuten mer oversiktlig og det gir bedre prøveflyt, sier bioingeniør Marit Bølviken Mathisen ved Sykehuset Østfold til Bioingeniøren.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Østfold_lab-illustrasjon.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional Lab skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere

  • Tilgang til hele pasientens prøvehistorikk gir bedre grunnlag for å stille rett diagnose
  • Elektronisk meldingsflyt mellom helseforetak i HSØ øker pasientsikkerheten
  • Pasientsikkerheten øker ved enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet

Enklere

  • Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser
  • Et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling blant helsepersonell
  • Det blir enklere å finne igjen prøvemateriale som følge av enhetlig merking og sporing

Raskere

  • Ny funksjonalitet blir tilgjengelig på alle helseforetak samtidig
  • En standardisert løsning gir sikrere og mer effektiv drift
  • Felles prosedyrer og kodeverk gir raskere tilgang til sammenlignbare styringsdata

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Arnstein Hodne.

Publisert 21.04.2017 15:00 | Endret 21.11.2017 09:38