Målet med prosjektet Regional ambulansejournal er høyere kvalitet på de prehospitale tjenestene i Helse Sør-Øst.

Gjennom en felles regional elektronisk ambulansejournal kan sykehusene etterkomme krav og økte forventninger til dokumentasjon og pasientsikkerhet.  Elektronisk journal i alle ambulanser i regionen vil også legge til rette for økt kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv samhandling i den akuttmedisinske kjede.


Bakgrunn og formål

I Helse Sør-Øst RHF sin «Plan for strategisk utvikling 2013-2020» slås det fast at det er et behov for standardisering og utvikling av IKT-løsningene for prehospitale tjenester både regionalt og nasjonalt. Prosjektets formål er å anskaffe og innføre en elektronisk ambulansejournal (A-EPJ) som er med å sikre sikker og stabil drift slik at tjenestene ivaretar krav til dokumentasjon, overføring av opplysninger, beslutningstøtte og samhandling. 

Ambulansejournalen vil støtte ambulansepersonellet med informasjon slik at de kan gi best mulig og standardisert helsehjelp til pasienten. Ambulansepersonellet får også tilgang til kritisk informasjon om pasientens sykehistorie, for eksempel fra kjernejournal, noe som vil sikre riktig og tilpasset behandling.

En elektronisk ambulansejournal vil legge til rette for sikker og standardisert overføring av pasientinformasjon både internt i ambulansetjenesten og ved overlevering til mottakende sykehus.

Løsningen gir også et godt grunnlag for forskning fordi dokumentasjonen fra ambulansene vil være ensartet og strukturert.

Vestre Viken og Sykehuset Østfold er per i dag de eneste helseforetakene i regionen som har elektronisk pasientjournal i sine ambulanser.  De andre helseforetakene har fortsatt papirjournaler eller forskjellige systemer for etterregistrering.

Fremdrift

Prosjektets konseptfase ble gjennomført fra november 2017 til januar 2018. Planleggingsfasen startet 1. februar 2018 og ble avsluttet høsten 2018. I 2019 ble det utlyst en konkurranse for anskaffelse av en elektronisk løsning for regional ambulansejournal, og i desember 2019 ble avtale med leverandør inngått. 8.juni 2020 ble første versjon av regional løsning innført ved Sykehuset i Østfold. Arbeidet med implementering av løsningen i hele regionen er planlagt sluttført i 2021.

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjektet skal bidra til bedre kvalitet i prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst:

Tryggere fordi:

  • Sykehusene oppfyller krav og økte forventninger til dokumentasjon og pasientsikkerhet.

Enklere fordi:

  • Sikrer god og mer ensartet dokumentasjon av pasientinformasjonen lagret på en trygg måte.

Raskere fordi:

  • Økt kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv samhandling i den akuttmedisinske kjede.

 Kontakt

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder

Arild Østergaard

Publisert 22.01.2018 12:00 | Endret 21.08.2020 10:24