Kurve_banner.jpg

Alle sykehus i Helse Sør-Øst skal innen 2021 få elektronisk kurve- og medikasjonsløsning. Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt innføring av løsningen ved de seks helseforetakene som ikke har det i dag, med en kostnadsramme på 338 millioner kroner. 


Gir samlet oversikt

Den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen gir alle behandlere en samlet oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, det vil si for eksempel puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar. Dokumentasjonen følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus.


Bedre pasientsikkerhet

Løsningen gir også mulighet for å etablere en lukket legemiddelsløyfe. Lukket legemiddelsløyfe sikrer at riktig legemiddel gis til riktig pasient, ved at ordinasjonen, legemiddelet og pasientens identitet kontrolleres elektronisk. Dette vil redusere feiladministrasjon av legemidler vesentlig.

 

Bedre beslutningsgrunnlag

Elektronisk kurve er også et samarbeidsverktøy for leger og sykepleiere, og binder sammen planer og beskjeder fremover i tid med dokumentasjon om hva som faktisk er utført. Standardisering av alt innhold gir et enhetlig datagrunnlag for beslutningsstøtte og utveksling av informasjon.


Erstatter papir

Elektronisk kurve erstatter mange papirbaserte arbeidsprosesser, gir bedre kvalitet på pasientdokumentasjonen og gir sikrere og enklere informasjonsflyt. Dette øker pasientsikkerheten, og åpner for nye arbeidsformer og bedre service til pasientene. Elektronisk kurve vil også kunne gi kvalitetsdata til forskningsformål, kvalitetsledelse og administrative behov.

 

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

  • Alle kurvedata følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet.
  • Løsningen bidrar til korrekt ordinasjon av legemidler og reduserer risikoen for feil knyttet til klargjøring og utdeling.
  • Regional kurve bidrar til god arbeidsflyt og standardisering av behandlingsrutiner.


Enklere fordi:

  • Kurveløsningen er integrert med andre deler av pasientjournalen.
  • Gjennomgående kurve reduserer dokumentasjonsarbeid for behandlerne.
  • Målinger fra medisinsk teknisk utstyr dokumenteres automatisk.


Raskere fordi:

  • All informasjon om pågående og planlagt behandling er lett tilgjengelig for helsepersonell.
  • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for sikre og effektive interne overflyttinger.
  • God sammenstilling av data gir behandleren oversikt og raskere diagnostikk.

 Kontakt

Jan-Henrik-Stubberud.JPGHar du spørsmål?

Ta kontakt med  prosjektleder

Jan-Henrik Stubberud

 

 

 

Publisert 24.04.2017 15:00 | Endret 19.06.2020 15:36