Regional EPJ på Sunnaas sykehus

29. oktober 2016 innførte vi regional standard av elektronisk pasientjournal på Sunnaas sykehus. Dette er et viktig første skritt på veien mot at pasientene i 2020 skal få én pasientjournal uavhengig av hvilket sykehus i Helse Sør-Øst de behandles på. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv pasientkommunikasjon.​

For deg som ansatt ved Sunnaas sykehus innebærer dette endringer i dagens oppsett av DIPS. Noen av endringene berører kun enkelte faggrupper, mens noen endringer vil påvirke alle.

Det vil denne høsten arrangeres kurs for ulike faggrupper på sykehuset. Her vil de viktigste endringene gjennomgås. Du kan også lese mer om endringene ved å gi inn på opplæringspresentasjonene under. Opplæringsmateriellet er organisert i en overordnet introduksjon, samt i åtte tema som viser de viktigste endringene innenfor hvert tema.

Har du spørsmål, kontakt superbruker på din enhet, eller ring brukerstøtte hos Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. Du finner også informasjon på sykehusets intranettsider

Les mer om regional EPJ i Helse Sør-Øst

 

BildeIntroduksjon til opplæring i regional standard av EPJ

Her kan du lese om hvorfor helseforetakene i Helse Sør-Øst skal over på regional standard av elektronisk pasientjournal, og hva som blir de viktigste endringene for Sunnaas sykehus på et overordnet nivå.

 

BildeNye tilganger og ny pålogging

Sykehuset innfører automatisk tilgangsstyring som gir riktigere, raskere og sikrere tilganger i pasientjournalen. Automatisk tilgang til pasientdata gis etter tjenstlige behov basert på opplysninger fra Personalportalen, og avsluttes når arbeidsforholdet opphører. Passord og brukernavn i DIPS og på pc-en blir det samme. 

 

BildeNye dokumenttyper

Det innføres nye, felles dokumentmaler for hele sykehuset. Samtidig rydder vi opp i dokumenttyper som ikke er i bruk. Dette skal gjøre det lettere å velge riktig dokumenttype, og å gjenfinne pasientinformasjon på tvers av avdelinger og helseforetak.

 

BildeNye og færre innkallingsbrev

Sykehuset innfører regionale maler for innkallingsbrev og fjerner samtidig alle egenkomponerte brev og maler. Dette sikrer bedre kvalitet på informasjonen til pasienten og gir et mer er enhetlig inntrykk utad. Samtidig blir det lettere å vedlikeholde informasjonen i brevene.  

 

BildeNye arbeidsgruppenavn
 Sykehuset rydder opp i ubrukte arbeidsgrupper og innfører mer logiske arbeidsgruppenavn som skal gjøre det lettere å finne fram.  Dette bidrar til riktigere sending og mottak av informasjon, noe som gir økt pasientsikkerhet.

 

BildeNy visning i pasientjournal

Visningen av pasientjournalen i DIPS blir lik for alle helseforetak i regionen. Dette skal gjøre det lettere å samarbeide og å finne fram på tvers av foretak.

 

BildeNye valg i enkelte nedtrekksmenyer

Det blir nye valg i enkelte nedtrekksmenyer i DIPS. Disse blir like for alle helseforetak i regionen og skal gjøre det lettere å samarbeide og å finne fram på tvers av foretak. Likere oppsett krever mindre opplæring og gir bedre rapporteringsgrunnlag.

Opplæringspresentasjon - Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer

 

BildeFelles adresseregister for eksterne rekvirenter

Sykehuset innfører Norsk Helsenetts adresseregister og foretar samtidig en opprydning i eksisterende rekvirentregister. Dette sikrer en mer oppdatert database, og bidrar til færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet. Valg av rekvirent i spesialisthelsetjenesten vil være tjenestested og ikke person.

 

BildeNye organisasjonsnavn

Du vil oppleve at enkelte avdelinger ved Sunnaas sykehus har fått endrede navn, og at to nye avdelinger er opprettet. Endringene har ført til nye rutiner for interne henvisninger.

Publisert 26.04.2017 14:00 | Endret 05.05.2017 07:51

 Lenker

 Handler om