Alle helseforetak på regional standard av EPJ

​Full testaktivitet under innføringen av regional standard av EPJ på Sykehuset Østfold 24. november. Fra høyre Janne Nyland, Inger Elisabeth Grandahl, Torild Larsen, Hilde Kristina Jacobsen og Trine Lando.   (Foto: Sykehuset Østfold)

​24. november innførte Sykehuset Østfold regional standard for elektronisk pasientjournal. Det betyr at alle foretakene i Helse Sør-Øst nå bruker regional standard av DIPS.  Dermed er også målet om å kunne dele journalinformasjon elektronisk mellom foretak i regionen ett skritt nærmere.

​Innføringen av regional EPJ ved Sykehuset Østfold innebærer at 19 millioner dokumenter har byttet dokumenttype, 35 millioner dokumenter er flyttet til nye journalgrupper og rundt 6000 sykehusansatte har fått tildelt nye tilganger. Produksjonssettingen gikk som planlagt, og sykehuset har fått langt færre spørsmål og henvendelser fra brukerne enn det andre helseforetak har hatt.

– Selve produksjonssettingen gikk veldig bra, testen etterpå gikk fint og brukerne kunne logge seg på til planlagt tidspunkt. For noen ble det litt plundrete å logge seg på fordi vi ikke hadde vært flinke nok til å informere om ny påloggingsmåte, men vi fikk raskt sendt ut informasjon om dette, sier Asbjørn Elgen, medisinsk fagsjef IKT og en av tre prosjektledere for Regional EPJ ved Sykehuset Østfold.

116 personer jobbet med produksjonssettingen på selve innføringsdagen, og alle tidspunkt i planen ble overholdt.

– Produksjonssettingen gikk raskt og i henhold til plan, sier Ketil Nygaard, delprosjektleder for produksjonssettingen.

 

Få endringssaker

Fire dager etter produksjonssettingen kunne Sykehuset Østfold rapportere om få endringssaker og andre innrapporterte saker. Som ved andre helseforetak har de fleste sakene handlet om tilganger.

– Vi har hatt en del søknader knyttet til tilganger, men tallene våre ligger rundt 50 prosent under andre sykehus. Totalt sett er det færre saker enn forventet som meldes inn, sier Asbjørn Elgen.
 

Flere grunner til gode tall

Elgen mener det er flere grunner til de fine tallene.

– Vi har hatt nytte av erfaringer fra innføringen ved de andre helseforetakene. I tillegg har Sykehuset Østfold vært gjennom mange store produksjonssettinger de siste årene, noe som har gitt nyttig kunnskap, sier Elgen.

Sykehuset Østfold innførte beslutningsstyrt tilgang til DIPS i 2014 og mye ble ryddet den gangen. Det er også gjort en god kartleggingsjobb av tilganger i forkant av innføringen denne høsten, og mye er skreddersydd.

– Vi har fulgt regional standard for tilganger. Samtidig har vi gjort valg vi mener er fornuftige for vårt sykehus, som følge av at beslutningen om lokal implementering av de regionale tilgangsprinsippene ligger hos helseforetakene. I tillegg har det skjedd en utvikling i standarden som har gjort den bedre. Alt dette kan ha bidratt til at antallet saker har blitt færre, sier Elgen.

Han nevner også at Sykehuset Østfold har en effektiv saksbehandling for beslutning av endringer i ettertid.
– Det er tett kontakt mellom de som tar imot sakene og de som tar beslutningene, sier han.

 

Gjennomførte e-læring

Brukerne var godt forberedt på endringene. Per 23. november var det målt over 70 prosent deltakelse på sluttbrukeropplæring. Sykehuset satset på e-læring for alle, mens fagutviklingsrådgivere, ressurspersoner i DIPS og KDS-ressurser (klinisk dokumentasjon sykepleie) fikk  klasseromsundervisning i tillegg. Disse er nå støttepersoner i sine avdelinger etter innføringen.

Sykehuset Østfold er det siste helseforetaket i Helse Sør-Øst som innfører regional standard av EPJ. Dermed har alle helseforetakene i regionen innført løsningen. Standardiseringen legger til rette for at journalinformasjon på sikt skal kunne deles elektronisk på tvers av foretak i regionen. Les Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal».

Publisert 18.12.2018 13:00 | Endret 19.12.2018 13:31

 Handler om

 Relaterte enheter