Arbeider med klart språk i pasientinnkallinger

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst (DIT) har fått ansvaret for første deloppdrag og dette skal løses i tilknytning til delprosjekt Digital utsending av brev til pasient. Vibeke Herikstad er assisterende prosjektleder i DIT og leder for digitale pasienttjenester ved Regionalt senter for klinisk IKT i Helse Sør-Øst.

​Innkallinger til time og brev om rett til helsehjelp skal bli lettere å forstå for pasienter i spesialisthelsetjenesten.

​De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Det er kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF som har det overordnede ansvaret for oppdraget av 21.06.2019, og arbeidet er delt i tre deloppdrag:

1. Iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Tiltakene skal redusere omfanget av oppklarende henvendelser, manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner på grunn av utilstrekkelige forberedelser som er knyttet til kommunikasjonssvikt.
2. De regionale helseforetakene skal identifisere andre områder i kommunikasjonen med pasienter som kan forbedres med klart språk.
3. Det skal etableres rutiner og systemer som sikrer at all slik kommunikasjon skrives i et klart språk.

Oppstartsmøte i oktober

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst (DIT) har fått ansvaret for første deloppdrag og dette skal løses i tilknytning til delprosjekt Digital utsending av brev til pasient. Tjenesten skal gi pasientene mer tilgjengelige, raskere og sikrere brev.

– Arbeidet med oppdraget startet med kick-off med alle samarbeidspartnerne den 15.oktober. Allerede i årlig melding for 2019 planlegges det å kvittere ut forbedring av tekst og layout av dagens innkallingsbrev/pasientbrev for å tilpasse til digital utsending. De nye brevene skal etter planen bli tatt i bruk av helseforetakene når de starter med å sende brev digitalt. Tidskjema er stramt, men entusiasmen er stor for å bidra til å skape pasientens netthelsetjeneste, forteller Vibeke Herikstad, leder for digitale pasienttjenester ved Regionalt senter for klinisk IKT i Helse Sør-Øst.

Fire deler i brevene

Prosjekt Digital utsending av brev skal legge til rette for nye enklere brev der det lenkes til nyttig informasjon på helsenorge.no og sykehusenes nettsider. Fokus i brevet skal være på hva pasientene skal gjøre forut for oppmøte, hvor smittevern blir en slik forberedelse. Språket skal være respektfullt og imøtekommende. Det legges opp til at de nye brevene blir delt inn i fire deler:

1. Hvor og når du skal møte
2. Slik forbereder du deg
3. Si ifra hvis du ikke kan komme
4. Bli kjent med dine rettigheter og med sykehuset

–  Den interregionale arbeidsgruppen skal også presentere en plan for hvordan vi skal etablere og videreutvikle innhold og tjenester på helsenorge.no og sykehusenes nettsider, der pasientinnkallinger med varsling og skriftlig informasjon skal bli gitt i kontekst av pasientens sykdomsbilde, pakkeforløp, behandlingsvalg og behandlingssted, forteller Herikstad.

Publisert 27.11.2019 13:00 | Endret 27.11.2019 13:53

 Handler om

 Relaterte enheter