Dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innføres ved fem helseforetak i høst

​Sahdia Noreen Sharif (t.v), Marianne Ruud Myrdal, Liv Hilde Hole, Astrid Jones Lie, Kari Skredsvig, Bente Thorsen og Ellen Fagerberg jobber med innføringen ved Oslo universitetssykehus.

​Etter en vellykket pilot i Vestre Viken hvor nesten alle de 137 fastlegekontorene nå har tatt i bruk dialogmelding mellom helseforetak og legekontor, skal løsningen innføres ved fem nye helseforetak denne høsten.

​Denne høsten skal dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innføres ved Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital. Våren 2020 blir løsningen tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus.

Bruken øker i Vestre Viken

Vestre Viken innførte dialogmelding denne våren, og fra juni var løsningen tilgjengelig på alle avdelinger og for alle fastlegekontorer i dette området. Bruken av dialogmeldingene har økt jevnt.  3653 dialogmeldinger er utvekslet mellom sykehusleger og fastleger i opptaksområdet fra 1. mars til 31. august, og av disse ble 1100 dialogmeldinger utvekslet i august.

– Det er gledelig å se at bruken øker når alle kan ta løsningen bruk. Det bekrefter at dette er en ønsket løsning, sier prosjektleder Mona Syversen.
Målet med dialogmeldingene er en mer effektiv og dokumentert dialog mellom legekontor og helseforetak. Dialogmeldingene forventes å bidra til bedre kvalitet på henvisninger og forbedret oppfølging av pasienter etter utskrivning, noe som vil føre til raskere og sikrere pasientforløp. Dialogmeldingene som sendes mellom fastlegene og lege/behandler på sykehus lagres direkte i pasientjournalen i motsetning til tidligere da kommunikasjonen skjedde per telefon eller brev, og innholdet måtte skrives inn i journalen. Bruk av epikrise og henvisningsmelding til dialog om andre temaer vil bli unngått, og antall telefoner og papirhenvendelser forventes å bli redusert.

Les også: Gode tilbakemeldinger på dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor

Oppstart innføringsprosjekter

Det regionale prosjektet har nå gjennomført oppstartsmøter med innføringsprosjektene i hvert av de fem helseforetakene, og de frikjøpte ressursene ved helseforetakene er i gang med å forberede innføring. E-læringskurset som ble utviklet i forbindelse med innføring av løsningen ved Vestre Viken, er klart til bruk for alle sykehusleger/-behandlere og kontorfaglige ansatte som trenger opplæring.
Løsning for bruk av dialogmelding ble i løpet av 2016 og 2017 tatt i bruk i hele Helse Vest. I Helse Sør-Øst har praksiskonsulentene og helseforetakene bidratt i kartleggingen av eksisterende samhandlingsrutiner mellom helseforetak og legekontor. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) og aktuelle fagnettverk/nettverksgrupper er også referansegruppe for prosjektet.

Les mer om dialogmelding mellom helseforetak og legekontor her.


På oppstartsmøtet for Oslo universitetssykehus deltok tekniske ressurser i det regionale prosjektet sammen med de som skal delta i innføringen ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 20.09.2019 19:00 | Endret 20.09.2019 18:12

 Handler om

 Relaterte enheter