E-læringskurs for ledere kan brukes av alle helseforetak

​Det er utviklet et e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset, som er pilotert ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, er nå tilgjengelig for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

​Kurset ble utviklet til opplæringen i regional EPJ ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus. Målsettingen med kurset har vært å gi ledere god forståelse for hvordan  automatisk tilgangsstyring fungerer etter innføring av regional standard. Dette innebærer en stor endring for ledere, fordi håndtering av stillingsforhold i Personalportalen og registrering av vakter i GAT får direkte betydning for ansattes tilganger.
– Innholdet i kurset er basert på de hovedutfordringene man har sett at lederne har hatt etter innføring. Kurset gir et overblikk over de vanlige feilene ledere selv kan rette opp, og hva de bør gjøre for at dette systemet skal fungere godt. Det overordnede målet har vært at ledere skal bli i stand til å sikre at egne ansatte har tilganger i DIPS, samtidig som de får en forståelse for hvordan de som ledere kan bidra til at pasientsikkerheten ivaretas, sier Linda Midtbøen som er delprosjektleder opplæring i Regional EPJ.

Målgruppen for e-læringskurset er ledere med personalansvar for ansatte med tilgang til DIPS. Det tar 15 - 20 minutter å gjennomføre kurset. Selve gjennomføringen av kurset skjer via Læringsportalen, men du kan ta en titt på kurset her.

 

Tverrfaglige innspill

– Innholdet i kurset bygger på innspill fra en tverrfaglig gruppe, og det er mange aktører som har vært involvert for å kvalitetssikre at innholdet er korrekt, og realiserer de målsettinger man har hatt, sier Midtbøen.
Kurset er lagt opp på en brukervennlig måte med konkrete problemstillinger lederne vil møte når de håndterer et ansattforløp.
– Et viktig poeng med kurset har vært å gjøre det enkelt og tilgjengelig, med klikkbar informasjon, hvor sluttbruker kan velge hvor detaljert informasjon man ønsker, sier Midtbøen.
Kurset er også aktuelt som oppslagsverk for den som trenger å friske opp kunnskapen senere, og kurset vil også kunne brukes av nye ledere som ansettes i foretakene.

 

Regionalt

Kurset er laget som et regionalt kurs som kan brukes på alle helseforetak i Helse Sør-Øst uten at det er nødvendig å gjøre lokale tilpasninger.
Kurset vil etter hvert bli overlevert til Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Fra 3. november ble det mulig for flere helseforetak å ta kurset i bruk.
598 har gjennomført kurset, og i tillegg til de to pilotsykehusene, har også brukere ved Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuspartner tatt kurset. Kurset er aktuelt for alle de sykehusene som har innført regional standard.
– Da vi piloterte kurset på Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus la vi inn en spørreundersøkelse hvor vi ba om brukernes tilbakemeldinger slik at vi kunne forbedre kurset og måle om målsettingen med kurset er realisert, sier Midtbøen.
160 brukere har svart på spørreundersøkelsen, og mellom 80 og 90 prosent svarer positivt på spørsmål om kurset har vært nyttig for dem. 80 prosent svarer kurset vil gjøre nytte som oppslagsverk senere.

Publisert 29.11.2017 16:00 | Endret 30.11.2017 17:55

 Handler om

 Relaterte enheter