Etablerer nytt prosjekt for bedre legemiddelsamhandling

​Prosjektleder Siv Skogvik og lege Bjørn Hveem i prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling.

​Regional klinisk løsning har igangsatt prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling, som skal utarbeide en mer enhetlig samhandling om legemidler innenfor fagsystemene elektronisk pasientjournal (DIPS) og regional kurve- og medikasjonsløsning (MetaVision). Hensikten er å bidra til bedre legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst med fokus på økt pasientsikkerhet og bedre systemstøtte for helsepersonell.

​Målet med arbeidet er å møte helsepersonells behov for en mer effektiv arbeidshverdag der tilgang til legemiddelinformasjon er mer oversiktlig, blant annet via tilrettelegging for en ny nasjonal Pasientens legemiddelliste (PLL). Ansatte i helsesektoren skal gjennom en bedre legemiddelsamhandling slippe å dobbeltregistrere pasientens legemidler i de ulike systemene. Dette vil blant annet redusere risiko for feilregistrering og bidra til økt pasientsikkerhet ved at det blir færre feil i pasientbehandling knyttet til legemiddelhåndtering. 

– Vi er glad for at prosjektet er formelt igangsatt. I 2018 utførte arkitektur og design i Regional klinisk løsning et grundig kartleggingsarbeid av grunndata og kodeverk i den regionale elektroniske pasientjournalen DIPS, regional kurveløsning MetaVision og regional løsning for medikamentell kreftbehandling CMS. Dette arbeidet viste hvor nødvendig og viktig dette arbeidet er for å bedre legemiddelsamhandling i Helse Sør-Øst. Prosjektet bygger videre på arbeidet som ble gjort i 2018, med de samme ressursene (arkitekter, klinikere, fageksperter og farmasøyt), sier prosjektleder Siv Skogvik.

Prosjektet tar mål av seg å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, og en sømløs overføring i DIPS og MetaVision. I dette ligger også en forbedret samstemmefunksjonalitet, det vil si å sikre at man har oversikt over de medisiner som pasienten faktisk bruker. Målet er også å oppnå en hensiktsmessig og sikker funksjonalitet for registrering og lesing av interaksjonsanalyser og overfølsomhetsreaksjoner. 

Kartlegger arbeidsprosesser

En viktig del av arbeidet består i kartlegging av arbeidsprosesser og tilhørende arkitektur gjennom pasientforløp, for å kunne foreslå tiltak til forbedringer knyttet til legemiddelsamhandling. Prosjektet skal også sikre mottak i Pasientens legemiddelliste i Helse Sør-Øst og SAFEST, som skal forbedre legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk.

Prosjektet har avhengigheter mot flere eksterne prosjekter og aktører. Det vil være tiltak som ikke kan iverksettes før understående tre forhold er på plass:
1. SAFEST er utviklet og tilgjengeliggjort fra Statens legemiddelverk.
2. Pasientens legemiddelliste er utviklet og levert fra Direktoratet for e-helse.
3. DIPS Arena medikasjonsmodul med strukturert dosering er utviklet og levert fra DIPS AS.

– Det er likevel viktig at arbeidet starter nå, slik at Helse Sør-Øst kan formidle krav og behov til leverandørene for funksjonalitet og integrasjoner som vil påvirke legemiddelsamhandlingen, sier Skogvik.

I oppdragsdokumentet for 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet fremheves legemiddelhåndtering som et viktig område.

Publisert 27.06.2019 16:00 | Endret 28.06.2019 13:15

 Handler om

 Relaterte enheter