Fagpersoner er med på å skape en regional løsning for lab

Funksjonelt team: Fra venstre: leder Roger Bjugn (OUS), Jenny Engebretsen (Ahus), Anna Wittersø (Ahus), Henning Jørgensen (SiV), Dag Andre Nymoen (OUS), Ada Thune (SiV), Vivian Orszagh (Ahus), Frode Stenvik (arkitekt i prosjektstaben) og Jan Åge Pedersen (arkitekt OUS IKT). Synnøve Rugland (OUS), Yvonne Roberg (SiV), Inger Nina Farstad (OUS) og Åsa Eker Christoffersen (SP) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Prosjekt Regional Lab har vokst, med nye ressurser fra Sykehuset Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, når prosjektet nå har gått over fra forprosjekt til gjennomføringsfase.

​1. mars 2017 gikk prosjektet Regional Lab fra fasen forprosjekt til gjennomføringsfasen, med fokus på området patologi. Fase 3 av prosjektet er i gang, og denne fasen inkluderer innføring av regionalt laboratoriestystem LVMS for fagområdet patologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold (SiV).

I forbindelse med overgang til ny fase ble det engasjert nye ressurser fra fagmiljøet for patologi fra de tre helseforetakene som inngår i fase 3. Ressursene inngår i funksjonelt team som ledes av Roger Bjugn, patolog ved OUS. For å se hvordan LVMS benyttes i den daglige driften, tok teamet turen til laboratorieavdelingene ved Sykehuset i Østfold Kalnes, som tok i bruk LVMS for godt over et år siden. Les mer om det her: Fornøyde med nytt laboratoriedatasystem

Det funksjonelle teamet møtes hver uke i Forskningsveien i Oslo. Deltakerne tar med seg sin kliniske erfaring inn i arbeidet med dokumentasjon av dagens arbeidsprosesser og for å definere den ønskede fremtidige arbeidsflyten i LVMS. Dokumentasjonen tar de med seg tilbake til eget helseforetak og diskuterer dette med sine kollegaer, for å få en best mulig kvalitetssikring av arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

Ada Thune (SiV) fra funksjonelt team og Pål Suhrke, avdelingsleder ved Patologiavdelingen på SiV og medlem i styringsgruppen, på omvisning på Senter for laboratoriemedisin på Sykehuset Østfold.

 

 Ulike funksjoner


For at dokumentasjonen på best mulig måte skal reflektere den helhetlige arbeidsflyten, består det funksjonelle teamet av ressurser med ulike funksjoner innenfor fagområdet patologi. Både merkantile ressurser, laboratoriepersonell/bioingeniører og patologer inngår i teamet, i tillegg til arkitekter fra prosjektets stab og OUS IKT, som bistår med å legge til rette for arbeidet og dokumentere arbeidsprosessene.

– Innspillene fra funksjonell gruppe er svært viktige for å sikre at vi får på plass en løsning som dekker fagmiljøets behov for systemstøtte, forteller Arnstein Hodne, prosjektleder for Regional Lab.

– En av de viktigste gevinstene med en regional løsning er å sikre bedre samhandling mellom de patologiske avdelingene i Helse Sør-Øst. At avdelingene på de ulike foretakene er enige om hvordan arbeidsprosessene skal settes opp bidrar til å oppnå målsetningen om bedre samhandling mellom helseforetakene i regionen, sier Hodne.

. 

 

 

 Jan Eddie Linnom (SØ) viser frem automatisert prøvelinje på Sykehuset Østfold.

 Veien videre

 

Funksjonelt team jobber både med arbeidsprosesser og funksjonalitet der hele gruppen deltar, men er også delt opp i undergrupper med fokus på spesialfunksjoner som skal diskuteres og dokumenteres. Arbeidet med dokumentasjon av hovedprosessene skal være ferdigstilt innen sommerferien 2017. 

Deretter skal prosjektet jobbe med å konfigurere løsningen for de nye avdelingene som skal ta i bruk LVMS for patologi. Dette arbeidet starter høsten 2017. I tillegg skal det utarbeides testdokumentasjon og test av tilrettelagte løsninger for patologi etter hvert som disse blir levert fra leverandøren. OUS skal etter planen ta i bruk LVMS for patologi høsten 2018.

Figuren viser hovedprosessene for patologi.

Publisert 29.06.2017 15:00 | Endret 03.07.2017 13:18

 Handler om

 Relaterte enheter