Fra prosjekt til forvaltning

​Løsningen er nå overlevert fra prosjektet til forvaltningen for fire helseforetak.Her fra den formelle signeringen, f.v. Marianne Østvand, tjenesteporteføljeansvarlig i Sykehuspartner, Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF og Mariann Seland, prosjektleder for Regional EPJ.

​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert første pulje på totalt fire helseforetak til regional forvaltning. Torsdag 7. september var det formell signering på overleveringen mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.

​Regional standard av EPJ ble innført ved Sykehuset i Vestfold, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark/ Betanien Hospital og Vestre Viken høst 2016 og vår 2017. Når selve innføringen er over, avsluttes også prosjektene og systemene skal driftes videre av forvaltningen.

Prosjektet kjører stegvis overlevering der første pulje formelt ble overlevert til forvaltningen 7. september. Nå jobber prosjektet videre med standardiseringen av resterende foretak/sykehus i regionen. Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset står på plan før jul, mens Sørlandet Sykehus og Sykehuset Østfold kommer neste år. Oslo universitetssykehus gikk over på regional standard i 2014.


– Dette er en stor milepæl for prosjektet, smiler prosjektleder Mariann Seland.

– Dette har vi jobbet hardt for å få til. Endelig er leveransen på plass og alle parter har akseptert overleveringen, forteller hun.

Sykehuspartner har driftet løsningen på helseforetakene som nå er overlevert siden de gikk i produksjon på ny regional standard, men det er først nå at selve overleveringen er godkjent av Regionalt senter for klinisk IKT, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner forvaltning.


Krevende oppgave

Selve overleveringen består totalt av over 300 dokumenter som inneholder teknisk og faglig dokumentasjon på løsningen som er implementert, forteller prosjektkoordinator i prosjekt Regional EPJ, Ketil Nygaard. Nygaard har hatt ansvaret for å samle all dokumentasjon fram mot overleveringen.
– Det har vært et omfattende arbeid fra prosjektets side med overlevering av fire helseforetak samtidig. Samtidig håper og tror jeg at vi nå har lagt grunnlaget for en effektiv prosess for overlevering av de neste fire helseforetakene. Først ut er overlevering av Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, som vi håper å få i havn i januar neste år, sier Nygaard.


Ulikt ansvar i forvaltningen

Forvaltningen er delt i to; Sykehuspartner har det tekniske ansvaret, mens Regionalt senter for klinisk IKT har hovedansvaret for den funksjonelle forvaltingen av systemene og skal sørge for tett involvering med det kliniske miljøet i regionen. De har ansvaret for den til enhver tid gjeldende standarden. Slik skal man bidra til å sikre beste praksis, erfaringsdeling og kunnskapsflyt på tvers av foretakene.

Egne fagnettverk samler og vurderer de endringsbehovene helseforetakene har med hensyn til regional standard, og etter beslutning her, bestiller Regionalt senter for klinisk IKT endringer av Sykehuspartner som har den tekniske forvaltningen og implementeringen.


– Hovedoppgaven vår er å forvalte standarden, men i dette ligger det også mye utviklingsarbeid, sier Jorun-Iren Ulvund (bilde), som er enhetsleder for DIPS-porteføljen ved Regionalt senter for klinisk IKT.
– En stor del av forvaltningen består i å håndtere endringsanmodninger fra foretakene. Her følger vi etablerte prosesser. For senteret er det viktig at alle foretakene er representert i fagnettverkene og kan komme med innspill på standarden, sier Ulvund.


Hun nevner at de nå er i gang med å se på en regional standard for arbeidsprosesser og rutiner knyttet til skanning.
– Dette er et resultat av innspill fra ett av foretakene som har gått over på regional standard. Via DIPS-systemforvalterforum har man nå opprettet en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en regional standard for skanning, sier Ulvund.


Det er i dag etablert fire fagnettverk i regionen; Regional fødejournal, Regional EPJ, Regional medikamentell kreftbehandling og Regional kurve og medikasjon. Disse har besluttende myndighet. Underlagt fagnettverket for regional EPJ er det opprettet ulike nettverk med spisskompetanse, blant annet innen regional tilgangsstyring. Disse nettverkene skal blant annet utrede og gi sin anbefaling til saksgrunnlag som fremmes til beslutning i fagnettverk Regional EPJ. For mer informasjon, se senterets nettsider. Her finnes også oversikt over alle gjeldende standarder til enhver tid.


Veien videre

Tjenesteporteføljeansvarlig for Pasientjournal- og administrasjon i Sykehuspartner, Marianne Østvand, tok imot overleveringen og signerte på Sykehuspartners vegne under den formelle overleveringsseansen.
– At de fire første foretakene nå er overlevert er en viktig milepæl og enda et steg i retning av standardisering. Jo lenger vi kommer i dette arbeidet, desto enklere blir forvaltningen. Nå gleder vi oss til å få over resterende helseforetak, sier hun.


Prosjektet fortsetter nå med arbeidet rundt helseforetakene som står på planen ut året og til neste år. Parallelt skal Helse Sør-Øst vurdere løsninger for sikker utveksling av journalinformasjon mellom foretakene i regionen.
– Takk til alle som har bidratt inn i dette arbeidet så langt, sier Seland. Prosjektet har vært preget av svært godt samarbeid mellom Regional klinisk løsning, helseforetakene, Regionalt senter for klinisk IKT, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner, avslutter hun.

Publisert 28.09.2017 00:00 | Endret 29.09.2017 13:45

 Handler om

 Relaterte enheter