God fremdrift ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset

Astrid Nygård leder innføringen ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. – Det er spennende og gøy å være med på dette, sier hun.

​Seks arbeidsgrupper er godt i gang med å tilrettelegge overgangen til regional standard av EPJ for Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Konsekvensene av standardiseringen skal analyseres og behovene i sykehusene skal kartlegges.

​Gap-analysen som ble presentert 13. februar viser forskjellen mellom dagens praksis og regional standard. Analysen viser at de største endringene for Sykehuset Innlandet (SI) og Revmatismesykehuset (Rev) kommer innenfor tilganger, økonomitakster og ventelistebrev.

Astrid Nygård, som er prosjektleder for Regional EPJ Standardisering ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, er ikke overrasket over resultatene i Gap-undersøkelsen.

– Det som er viktig er at man synliggjør gapet. At man ikke standardiserer uten å ha analysert konsekvensene for helseforetaket. Vi har både arbeidsprosesser og økonomi som blir berørt av å standardisere, og det er viktig å synliggjøre dette, sier Nygård.
Hun er opprinnelig sykepleier med informatikkutdannelse, og har de siste årene vært i Avdeling for e-helse og teknologi ved Sykehuset Innlandet. Nylig ledet hun innføringen av e-resept og kjernejournal på sykehuset.

 

Viktig med deltakelse fra helseforetaket

Da Gap-analysen ble lagt frem var det arbeidsgruppelederne som presenterte gapene innenfor sine områder. Nygård understreker at det er verdifullt at det er representanter fra helseforetaket som har jobbet med analysen.

– Det er ekstremt viktig å ha ansatte i helseforetaket som prosjektmedarbeidere. Blant annet fordi det forankrer løsningen og fordi det er de som kjenner arbeidet i klinikkene best. Etter at prosjektet er avsluttet skal forvaltningen ta over ansvaret, og helseforetaket skaffer seg nå nyttig kompetanse gjennom prosjektet, sier hun.

 

Samarbeider med Ahus

Prosjektet hun leder omfatter både Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Det har vært viktig å få med representanter fra begge sykehusene i arbeidsgruppene.

– Revmatismesykehuset og Sykehuset Innlandet har samme database, men jobber litt ulikt. Dette prosjektet er en fin måte å møtes på og lære mer av hverandre, sier Nygård.

Samtidig som Gap-analysen for Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset ble presentert, ble analysen for Akershus universitetssykehus også lagt fram. De to prosjektene vil samarbeide på en del områder.

– Vi har lagt til rette for at arbeidsgruppelederne på Ahus og SI/Rev kan samarbeide, og arbeidsgruppelederne fra de to prosjektene hadde møter etter at Gap-analysen ble lagt frem. Det minsker sårbarheten at vi kan samarbeide på tvers, også når vi melder inn endringsønsker på standarden, sier hun.

 

Kartlegging

Hun sier at alle arbeidsgruppene har en stor arbeidsmengde de skal gjennom før sommeren.

– Vi ser at det er mye å ta tak i, og alle arbeidsgruppene har mye å gjøre. Noen av dem har mye kartlegging i tillegg, som tilgangsgruppen og arbeidsgruppestruktur. Men vi har fin framdrift i arbeidet, sier Nygård.

Den regionale standarden innenfor tilganger er at disse gis via automatisert tilgangsstyring basert på kostnadssted og stilling i PAGA, noe som betyr at tilgangen gis automatisk utfra stedet den ansatte er registrert i Personalportalen. I dag er det lederne som bestiller tilgang for den enkelte ansatte. Arbeidsgruppen jobber nå med å kartlegge arbeidsprosesser og behov i sykehuset for å avklare hvordan brukertilgangene skal settes opp.

Innenfor arbeidsgruppestruktur vil noen av endringene være at pleiepersonell får private arbeidsgrupper, og at noen av arbeidsgruppene vil endre navn. Også gruppen som jobber med ventelistebrev har mye å gjøre. Totalt 1476 brev skal reduseres til 120 maler. Les tidligere intervju med arbeidsgruppelederne for ventelistebrev og arbeidsgruppestruktur her.

 

Endret kodeverk

Gry Merete Langsjøvold leder arbeidsgruppen som jobber med systemoppsett, kodeverk og økonomitakster. Gruppen har to medlemmer, men har bred kontakt med fagpersoner og klinikere i sykehuset. De er i gang med møter, i tillegg til å bruke epost til å avklare spørsmål.

– Vi jobber nå med kartlegging. Vi ser at enkelte kodeverk vil se litt annerledes ut i nedtrekkslistene, noen koder vil bli borte og noen vil få nye navn etter standardiseringen, sier Langsjøvold.

– Endringene vil bli godt ivaretatt gjennom informasjon og opplæring, sier hun.

Gap-analysen viser også at det kan bli endring av rutiner når det gjelder småutstyr som krykker, høreapparater og lignende. Det kan også bli færre takster, men dette er ikke avklart ennå.

– Vi er i gang med å kartlegge bruken, og deretter vi vi sammenligne med de andre helseforetakene, sier Langsjøvold.

Hun er til vanlig DIPS-systemansvarlig og faggruppeleder i Avdeling for e-helse og teknologi ved Sykehuset Innlandet. Nå er hun frikjøpt 40 prosent for å jobbe i prosjektet.

– Det er nyttig å standardisere i Helse Sør-Øst, og bra at vi framstår som like - så langt det lar seg gjøre, sier Gry Merete Langsjøvold.

 

 

Gry Merete Langsjøvold leder arbeidsgruppen som jobber med systemoppsett, kodeverk og økonomitakster. Gruppen jobber nå med kartlegging, og har bred kontakt med fagpersoner i sykehuset.

 

Ser framover

Prosjektet har til sammen 26 frikjøpte ressurser fra helseforetaket. Hver onsdag møtes alle arbeidsgruppene på Kjonerud, og med ressursene fra Sykehuspartner og DIPS er det rundt 40 personer som er samlet.

Stemningen er god foran innføringen av regional standard 21. oktober.

– Nå er det vår tur med den regionale standarden, og så må vi håpe at det blir bra. Det er veldig gøy og spennende å være med på dette, og det har jeg inntrykk av at alle som er med i arbeidsgruppene også synes, sier Astrid Nygård.

Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset utgjør den femte innføringen av regional standard av EPJ i regionen, foruten Oslo universitetssykehus som fikk regional standard i 2014 da sykehuset innførte DIPS.

 

 

Da Gap-analysen ved Sykehuset innlandet var klar, vanket det «gap-kake» på alle i prosjektet.

Publisert 07.03.2017 11:00 | Endret 22.05.2017 10:55

 Handler om

 Relaterte enheter