Gode tilbakemeldinger på dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor

​Fastlege Trygve Kongshavn ved Fjell legesenter i Drammen har deltatt i arbeidet med å innføre dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor i Vestre Viken. (Foto: Fjell legesenter)

​Fastlegene i Vestre Viken som har vært med på pilotering av dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor mener de har stor nytte av løsningen. – Vi har fått bedre samhandling mellom sykehus og fastlege. Pasientene får en raskere avklaring, og det som blir kommunisert blir dokumentert i journalen, sier Trygve Kongshavn som er leder for praksiskonsulentordningen (PKO) ved Vestre Viken, i tillegg til å være fastlege ved Fjell legesenter i Drammen.

​Vestre Viken er det første helseforetaket i Helse Sør-Øst som utveksler dialogmeldinger med legekontorene. Dialogmeldingene mellom fastlegene og sykehuslegene lagres direkte i pasientjournalen i motsetning til tidligere da kommunikasjonen skjedde per telefon eller brev, og innholdet måtte skrives inn i journalen.

– Målet er en mer effektiv og dokumentert dialog mellom fastlege og sykehuslege. Både henvisningsprosessen og utskrivningsprosessen vil kunne bli forbedret. Dette bør i sin tur føre til raskere og sikrere pasientforløp. I tillegg blir mange telefoner og papirhenvendelser unngått, sier prosjektleder Mona Syversen.

Stor nytte for legekontorene

Bruk av epikrise og henvisningsmelding for henvendelser med annet innhold vil også bli unngått. Dialogmeldinger brukes fra før mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og fastleger. Og fastlegene som har vært med på piloten melder om høy nytteverdi.
– Legekontorene har gitt svært positive tilbakemeldinger på tjenesten. 35 fastleger har svart på en undersøkelse om den nye løsningen, og av disse er det 95 prosent som mener de har stor eller svært stor nytteverdi av dialogmeldingene med sykehuset, sier Trygve Kongshavn.

Det er laget egne kjøreregler for tjenesten, blant annet at meldinger skal besvares innen 3 – 5 virkedager. Legekontorene mener at denne regelen er hensiktsmessig, og pilotperioden viste at den reelle svartiden er 1- 2 dager.

– Dialogen registreres direkte i journalen, noe som er viktig kvalitetsmessig. Ved telefonsamtaler husker man ikke alltid alt man har snakket om når dette senere skal føres inn i journalen, sier Kongshavn.

Økning i antall meldinger

Piloten i Vestre Viken ble gjennomført i perioden 1. mars til 5. april. 85 av de 136 legekontorene som sogner til Vestre Viken hadde mulighet til å delta i piloten.
– Vi har hatt en god økning på antall dialogmeldinger i perioden. I mars ble det sendt 101 forespørsler, og i april ble det sendt 151 forespørsler fra legekontorene, og sykehuset sendte ut 23 i mars og 43 i april, sier Jorunn Andersen som er IKT-rådgiver og innføringsansvarlig i Vestre Viken.
De sykehuslegene som har prøvd løsningen kommer også med positive tilbakemeldinger.

– Tilbakemeldingene fra sykehuslegene er at de ikke får så mange dialogmeldinger som de kanskje trodde i forhold til merarbeid. Og for eksempel distriktspsykiatrisk senter melder at de ser høy nytteverdi av løsningen, og at de sparer mye tid, sier Andersen.

Bedre samhandling

Avdelingsoverlege Stian Kristoffersen ved Medisinsk avdeling Kongsberg har vært med i piloten. Han er positiv til løsningen.
– Løsningen vil på sikt være med på å forbedre samhandlingen når den er godt innarbeidet og den vil være nyttig for kompetanseutveksling, sier Kristoffersen.
Han peker på at legene kan behandle henvendelser når det passer, noe som gir færre avbrudd på grunn av telefoner. Han nevner også at løsningen bidrar til at man unngår feil bruk av henvisninger.

Vestre Viken har besluttet å bredde løsningen videre. I pilotperioden ble ikke alle avdelinger ved Vestre Viken koblet på løsningen, men den vil nå bli innført ved resten av avdelingene i tillegg til at de siste 51 legekontorene kobles på.

Besluttes i juni

21. juni skal programstyret i Regional klinisk løsning avgjøre om løsningen bør innføres ved resten av helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Løsning for bruk av dialogmelding ble i løpet av 2016 og 2017 tatt i bruk i hele Helse Vest. I Helse Sør-Øst har praksiskonsulenter og helseforetakene bidratt i kartleggingen av eksisterende samhandlingsrutiner mellom helseforetak og legekontor. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) og aktuelle fagnettverk/nettverksgrupper er også referansegruppe for prosjektet.

Avdelingsoverlege Stian Kristoffersen ved Medisinsk avdeling Kongsberg og innføringsansvarlig Jorunn Andersen er fornøyde med piloten som er blitt gjennomført ved Vestre Viken. (Foto: Vestre Viken)

Les mer om dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor her.


Publisert 03.06.2019 23:00 | Endret 03.06.2019 22:12

 Handler om

 Relaterte enheter