Hva betyr innføringen av regional standard for pasienter og ansatte?

​Gevinstteamet jobber med å identifisere effektene for pasienter og ansatte når regional EPJ innføres. Her er gruppen representert ved Geir Inge Hausvik (t.v), Siri Cathrine Rølland, Øyvind Seland, Marit Nyhus og Nina Roland. Eyvind Olsson, Kourosh Mohammadi og Venke Helen Løvik var ikke til stede da bildet ble tatt (foto: Sørlandet sykehus).

Alle klinikkene ved Sørlandet sykehus jobber nå for å kartlegge effektene av å innføre regional standard av elektronisk pasientjournal.  Sammen skal de komme fram til hva innføringen konkret betyr for pasienter og ansatte på kort og lang sikt.

Gevinstteamet består av representanter fra de ulike klinikkene ved sykehuset i tillegg til medarbeidere fra prosjekt Regional EPJ og program for Regional klinisk løsning. Teamet jobber med å avdekke, måle og følge opp gevinstene som pasienter og ansatte vil oppleve etter innføringen av regional standard av EPJ.
– Hensikten med gevinstarbeidet er å tydeliggjøre hvorfor regional EPJ innføres. Vi skal definere effektene av innføringen ved Sørlandet sykehus, og medarbeiderne fra klinikkene er de som best kan si hva som er viktige gevinster for dem, sier gevinstkoordinator Øyvind Seland ved Sørlandet sykehus.

Det sentrale spørsmålet er hva sykehuset oppnår og hvordan de positive effektene kan hentes ut. Seland sier at effektene spenner vidt. Det kan for eksempel være at man arbeider smartere når nye arbeidsprosesser innføres, noe som igjen frigjør tid og hever kvaliteten på pasientbehandlingen. Andre helseforetak har i sitt gevinstarbeid blant annet fokusert på positive effekter med bakgrunn i innføring av automatisk tilgangsstyring, at regionale innkallings-/ventelistebrev er blitt tatt i bruk, innføring av nasjonalt folkeregister og integrasjon mot Nasjonalt adresseregister/rekvirentregister.

Samarbeid med klinikkene

– Vi skal beskrive og synliggjøre de positive effektene, sier Seland.
Sammen med gevinstteamet jobber han nå med å kartlegge gevinstene. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med klinikkene.
– Vi har god dialog med klinikkene, i tillegg til at vi drar nytte av gevinstarbeidet som er gjort i de helseforetakene som allerede har innført regional EPJ. Sørlandet sykehus vil oppleve mange av de samme gevinstene som de andre helseforetakene, men det er noen variasjoner, sier han.

Regional metodikk for gevinstarbeid

I Helse Sør-Øst er det utarbeidet en regional metodikk for gevinstarbeidet som alle foretakene skal følge. Slik sikrer man et likt utgangspunkt når gevinster for pasientene, brukerne og forvaltningen defineres og måles. All informasjonen samles på et gevinstkart og det skal utarbeides en gevinstrealiseringsplan. Disse legger til rette for at helseforetaket kan oppnå både de kvantitative og kvalitative gevinstene som er identifisert.
En viktig del av gevinstarbeidet er også å måle og følge opp gevinstene gjennom såkalte nullpunktmålinger. Nullpunktmålingene blir gjort før innføring og skal gi et bilde av hvordan situasjonen er i dag. Disse viser blant annet hvor lang tid det tar å gjøre gitte oppgaver i dag og hvor mange brukere dette gjelder. Nullpunktmålingene brukes til å sammenligne med senere målinger for å se om utviklingen er slik man ønsker.


Endringsledelse

Innføringen av regional EPJ vil bety endringer for alle DIPS-brukere på Sørlandet sykehus, og det er viktig å ha kunnskap om effektene disse endringene vil gi. Både positive og negative effekter kartlegges.
– Gevinstrealisering ligger tett opp til endringsledelse, og bidrar til å øke bevisstheten om målet med en regional pasientjournal, sier Seland.
Han sier det som skiller dette EPJ-prosjektet fra andre innføringsprosjekt er at en del av gevinstene vil komme senere, når man får på plass en løsning for deling av journalinformasjon mellom helseforetak i regionen slik at pasienten får én samlet journal. Likevel vil sykehuset få en rekke positive effekter allerede etter innføringen 5. mai.
– Vi skal kartlegge alle disse, og gevinstteamet kommer også til å velge ut to-tre gevinster som vi ønsker å ha spesiell fokus på i tiden som kommer, sier Øyvind Seland.

Publisert 09.02.2018 12:00 | Endret 11.02.2018 20:44

 Handler om

 Relaterte enheter