Innfører standard arkitekturmetodikk og -dokumentasjon

​– Vi er veldig fornøyd med å ha fått dette på plass og ser allerede gevinster i prosjekter som har tatt i bruk den systematiske tilnærmingen i arkitekturmetodikken, sier Elin May Merry, informasjonsarkitekt i Regional klinisk løsning og ansvarlig for utarbeidelsen av standardisert arkitekturmetodikk.

​19. juni ble prosjektveiviseren for Helse Sør-Øst utgitt i revidert versjon. Den reviderte versjonen inneholder ny standardisert metodikk og dokumentasjon innenfor arkitektur. Dette stiller nye krav til hvordan prosjekter i regionen skal jobbe med og dokumentere arkitektur.

​Arkitektur og design i program for Regional klinisk løsning fikk i oppdrag fra Teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF å utarbeide en metodikk for hvordan prosjektene i regionen skal dokumentere arkitektur. Det har vært viktig å samkjøre metodikken i tilsvarende forbedringsarbeid som pågår rundt gevinstområde i Helse Sør-Øst.

 

Figuren viser arkitekturbeskrivelse som del av prosjektveiviseren.


Hvorfor standardisere arkitekturmetodikken?


Elin May Merry, informasjonsarkitekt i Regional klinisk løsning og ansvarlig for utarbeidelsen av standardisert arkitekturmetodikk, sier det er store utfordringer med det som er gjort av arkitekturdokumentasjon i prosjektene i Helse Sør-Øst på grunn av manglende standardisering.
– Dette har resultert i store ulikheter når det kommer til format og innhold. Det har ikke vært noe felles arkitektur-bibliotek som igjen har ført til at dokumentasjonen ikke ivaretas etter at prosjektet er avsluttet. Dårlig oversikt over dagens arkitektur og mangelfull oversikt over pågående arkitekturleveranser i andre prosjekter har også ført til gjentagende kartleggingskostnader i prosjektene, sier Merry.
I arbeidet med å standardisere arkitekturdokumentasjonen ble følgende føringer lagt til grunn:

  • Prosjektveiviseren skal inneholde standardiserte arkitekturleveranser.
  • Standardiseringen følger TOGAF som arkitekturmetodikk, i samsvar med anbefalinger fra Nasjonal IKT og Helse Sør-Øst.
  • Arkitekturleveransene skal dokumentere hvordan prosjektet skal endre dagens arkitektur til planlagt arkitektur.
  • Det skal utarbeides maler for arkitekturleveranser med tydelig struktur og innhold.
  • Det skal fremgå hvilke leveranser som er påkrevd i prosjektveiviseren.


Hva inneholder standarden?


På bakgrunn av føringene er det utarbeidet en mal for hvordan prosjekter skal beskrive arkitektur og hvilke leveranser som skal inngå i en arkitekturbeskrivelse. Malen er kalt «Spesifikasjon av arkitekturbeskrivelse for prosjekter i HSØ», og i prosjektveiviseren finnes også en tom versjon av denne som prosjektene kan ta utgangspunkt i for sin arkitekturbeskrivelse. I tillegg til arkitekturbeskrivelsen er det laget veiledere for prosess- og informasjonsarkitektur. Disse ligger også publisert i prosjektveiviseren.


Arkitekturdokumentasjonen beskriver fremtidig planlagt arkitektur med utgangspunkt i dagens arkitekturtilstand. En gapanalyse beskriver hvordan prosjektet skal endre fra dagens- til planlagt arkitektur. Arkitekturleveransene som skal implementeres gir en helhetlig oversikt over omfanget av arkitekturarbeidet som prosjektet skal levere for å oppnå ønsket resultat og gevinster som virksomheten ønsker å realisere.
Arkitekturleveransene er plassert under ulike arkitekturdomener med ulikt fokusområde, men henger sammen i en rød tråd:

 

  • Drivere – Beskrivelse av prosjektets drivere og gevinster som motiverer virksomheten til å gjennomføre prosjektet.
  • Prosess – Beskrivelse av de aktuelle arbeidsprosessene, de som IKT-løsningene skal understøtte.
  • Informasjon – Beskrivelse av informasjonen som tas i bruk i prosesser, applikasjoner og integrasjoner/grensesnitt.
  • Applikasjon – Beskrivelse av IKT-løsningene, deres funksjonalitet og samhandling-integrasjoner.
  • Teknologi – Dokumentasjon av infrastruktur, plattform og sikkerhet.


– I arbeidet med å standardisere hvordan arkitektur skal beskrives i Helse Sør-Øst, ønsker man å endre måten arkitektur er dokumentert til å benytte visuelle diagrammer i større grad enn tekst.  Bilder kommuniserer bedre, er enklere å dele og gir et bedre grunnlag for forståelse og diskusjon, sier Merry.
Regional klinisk løsning har anskaffet arkitekturverktøyet Sparx Enterprise Architect for modellering av arkitekturleveranser i prosjektene. 
– Det er implementert et felles arkitekturbibliotek, felles struktur, maler og eksempler som er tilgjengelig i verktøyet. Prosjekter kan dele arkitekturleveranser i verktøyet. Arkitekturleveranser publiseres i tillegg på en webserver slik at leveranser kan deles av alle innad i og mellom prosjekter, og er tilgjengelig for alle i Helse Sør-Øst. Når prosjekter kan dele standard arkitekturleveranser seg imellom, er det enklere å samarbeide, se avhengigheter og løse felles problemstillinger, sier Merry.

 

Hva betyr endringene for prosjektledere?


Den standardiserte arkitekturmetodikken fører til endringer for prosjektene og prosjektlederne i regionen. Det vil nå bli krav om å utarbeide en arkitekturbeskrivelse allerede i konseptfasen. Denne skal følge prosjektet og videreutvikles igjennom planlegging- og gjennomføringsfasen, og vil fordre tettere samarbeid mellom arkitekter og prosjektledere enn det som har vært praksis hittil. Dette vil gi flere gevinster for prosjektene, blant annet høyere kvalitet på løsningsdesign og mindre risiko for uforutsette utfordringer knyttet til dette. Det vil også gi bedre underlag for å estimere oppgaver og dermed bidra til mer realistiske planer for leveransene.
– Vi er veldig fornøyd med å ha fått dette på plass. Vi ser allerede gevinster i prosjekter som har tatt i bruk den systematiske tilnærmingen i arkitekturmetodikken. Vi gleder oss nå til å fortsette det aktive arbeidet med innføringen i prosjektene, og samtidig få tilbakemeldinger på nye behov og kvalitetsforbedringer, forteller Elin May Merry.

 

Hvor finnes prosjektveiviseren?


Prosjektveiviser er som tidligere i sin helhet lansert i Kunnskapsbasen i CA PPM (Clarity), og vil derifra være tilgjengelig for de med tilgang i foretaksgruppen. Alle helseforetakene har fått tilsendt prosjektveiviseren og vil gjøre den tilgjengelig via egne kanaler. For Sykehuspartner er Prosjektveiviseren oppdatert i Kvalitetsportalen på intranettet.

Publisert 30.06.2017 11:00 | Endret 30.06.2017 11:59

 Handler om

 Relaterte enheter