Jobber med alternative løsninger

​Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Regional Lab må finne alternative produksjons- og testfasiliteter etter at infrastrukturmoderniseringen (iMod) i Helse Sør-Øst ble stilt i bero.

​Styret i Helse Sør-Øst vedtok i april 2017 en plan om å rulle ut nytt regionalt laboratoriedatasystem for patologi (LVMS) på Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. Dette skulle bli en fullverdig regionalisert løsning med en felles database for alle nye helseforetak, i tillegg til Sykehuset Østfold som allerede har tatt i bruk løsningen.

Et viktig element i denne planen var å ta i bruk den nye regionale plattformen som var en del av leveransen fra Sykehuspartner og ekstern leverandør til Helse Sør-Øst. Det regionale laboratoriedata-prosjektet hadde planer om å etablere produksjons- og testfasiliteter på en modernisert plattform høsten 2017.

Kan etableres på SIKT

Som de fleste kjenner til, ble infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst stilt i bero i sommer. Dette innebærer at Regional Lab må finne alternative løsninger. Et scenario er at det regionale laboratoriedatasystemet LVMS i første omgang etableres på den eksisterende regionale plattformen (SIKT). Denne benyttes av samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst med unntak av Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Dette innebærer at rekkefølgen på hvilke foretak som først tar løsningen i bruk må endres.

Høye krav

Uten en regional plattform vil prosjektet ta initiativ til at det etableres tjenester som underbygger en kritisk regional applikasjon som laboratoriedatasystemet LVMS på SIKT. Før flere helseforetak kan kobles på samme løsning er det et krav om at laboratoriedatasystemet LVMS må kunne håndtere at ett av to datasenter slutter å fungere. Dette stiller høye krav til tjenester som felles fillager, felles integrasjonsplattform mot DIPS og primærhelsetjenesten, felles sikkerhetsløsninger og felles utskriftstjeneste.

Prosjektet arbeider sammen med Sykehuspartner for å opprettholde overordnet fremdriftsplan, til tross for at denne viktige forutsetningen for leveransen ble forsinket

Publisert 04.10.2017 21:00 | Endret 06.10.2017 11:31

 Handler om

 Relaterte enheter