Kjernejounal dokumentinnsyn fra planlegging til gjennomføring

​Lege og prosjektleder Jacob Holter Grundt i Regional EPJ leder arbeidet med dokumentinnsyn via kjernejournalen.

​Prosjektet Kjernejournal dokumentinnsyn går fra planleggingsfase til gjennomføringsfase. Målet er at helsepersonell med tilgang til nasjonal kjernejournal skal få oversikt over, og kunne lese, pasientens sentrale journaldokumenter via kjernejournalen.

​Programstyret i Regional klinisk løsning vedtok 21. juni å anbefale at prosjektet går videre til gjennomføringsfasen. Investeringsbeslutning ble vedtatt i direktørmøtet i Helse Sør-Øst 5. september.

Direktoratet for e-helse er avhengig av samarbeid med en utøvende helsevirksomhet for å kunne gjennomføre teknisk og funksjonell testing og reell utprøving av løsningen. Helse Sør-Øst vil være hovedsamarbeidspartner for Direktoratet for e-helse, og blir første aktør som gjør sentrale dokumenter tilgjengelig for klinikere via kjernejournal.

– Vi går nå i gang med forberedelser til første steg på veien, en utprøving der Oslo universitetssykehus vil gjøre sentrale dokumenter tilgjengelig via kjernejournal, og utvalgte kjernejournalbrukere blant helsepersonell vil ta i bruk mulighet for å gjøre dokumentinnsyn. Dette blir spennende og jeg tror det vil ha konkret nytteverdi for behandlere og styrke pasientsikkerhet. Utprøvingen vil gi viktige erfaringer før løsningen kan innføres i flere helseforetak og for flere brukere av kjernejournal, sier Jacob Holter Grundt, som er leder for prosjektet.

Helse Sør-Øst har valgt å plassere hovedtyngden av samarbeidet under løsningsområdet Regional EPJ, organisert som et eget prosjekt med egen økonomi og rapportering.

Den nye tjenesten bygger på den tekniske løsningen kjernejournal, men den vil ikke innebære endringer for pasientens innsyn i journal.

To steg

Løsningen planlegges utviklet i to steg, og det legges opp til flere gjennomføringsfaser med beslutningspunkter for hver fase. Trinn 1 av løsningen vil utvikles og leveres av DIPS i 2019, og innebærer en oppgradering av dagens grensesnitt, og et nytt systemoppsett for kobling av innhold til en nasjonal journalstruktur. Trinn 1 vil ha et avgrenset testomfang og krever få nye komponenter. Dette forutsetter at prosjektet Regional EPJ journalinnsyn (Fase 1): Sikre grensesnitt (byggekloss 2) gjennomføres.

Før løsningen kan skaleres til fullt innhold må løsningen videreutvikles også teknisk. Trinn 2 legger til rette for å kunne utvide innhold ved at løsningen gjøres enklere å forvalte når antall dokumenttyper og koblinger mot nasjonal struktur øker. Dette innebærer at DIPS må utvikle et nytt administrativt brukergrensesnitt. Avklaringer om fullt utvalg av dokumenttyper i løsningen vil kreve grundige vurderinger og forventes å kreve tid. Utvidelse av innhold bør likevel kunne skje i løpet av 2020.

Teknisk og funksjonell testing

Helse Sør-Øst tar som utgangspunkt at løsningen for innsyn for helsepersonell via kjernejournal kan gjenbruke infrastruktur og sentrale løsningselementer fra løsningen som er etablert for innbyggers innsyn i egen journal – via helsenorge.no.
Ved utprøving av løsningen vil Helse Sør-Øst ha ansvar for teknisk og funksjonell testing av løsningselementer som berører regionens helseforetak. Direktoratet for e-helse vil ha ansvar for utvikling og tilpasning av brukergrensesnitt i Kjernejournal, og vil ha ansvar for å identifisere og legge til rette for praktisk utprøving av innsyn i journaldokumenter for personell fra et utvalg relevante helsevirksomheter.
 

Publisert 20.09.2019 18:00 | Endret 20.09.2019 17:16

 Handler om

 Relaterte enheter