Kriteriene for å søke stimuleringsmidler er klare

​Helse Sør-Øst RHF har satt av stimuleringsmidler som støtte til det pågående arbeidet med økt rekruttering, kompetanse og utviklingsarbeid innen psykisk helsevern for barn og unge. Midlene er ment å være et lavterskel-tilbud for alle helseforetak/sykehus som deltar i BUP-prosjektet

​Kriteriene for søknad om midler følger vedlagt:

Vedlegg 1: Søknadskriterier og mal for å søke midler på inntil 200 000 NOK for små prosjekt/utviklingstiltak.

Vedlegg 2: Søknadskriterier for midler på inntil 500 000 NOK til tjenesteutvikling/innovasjon.

Vedlegg 3: Søknadskriterier for midler på inntil 600 000 NOK til forskning.

 

I tillegg kan hvert helseforetak/sykehus søke om å få delfinansiert stipendiatstilling (50 %) i BUP. Offentlige søknadsmaler benyttes på vanlig måte og helseforetaket/sykehuset søker om del-finansiering til postmottak@helse-sorost.no med kopi til elisabeth.arntzen@helse-sorost.no.

 

Helse Sør-Øst RHF ser med dette frem til et aktivt utviklingsarbeid innen psykisk helsevern for barn og unge i hele regionen.

Publisert 25.06.2019 15:00 | Endret 25.06.2019 14:33

 Handler om

 Relaterte enheter