Nytt system for medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst

Kreftsykepleier Alice Sveistrup og assisterende seksjonsleder Mona Lise Rokke gjør seg klar for å gi første pasient ved Sykehuset i Vestfold medikamentell kreftbehandling ved hjelp av det elektroniske systemet CMS.

​Et nytt regionalt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling innføres nå i Helse Sør-Øst. Systemet skal sikre bedre, tryggere og mer likeverdig medikamentell kreftbehandling i regionen – uavhengig av behandlingssted.

Det er i første omgang Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold, samt Sykehusapotekene, som tar i bruk løsningen. De får da samme støttesystem, i tillegg til at det tilrettelegger for bedre samhandling på tvers av helseforetakene.

Piloten startet på Oslo universitetssykehus i april i fjor, der det frem til nå har vært gradvis innføring for helsepersonell og pasienter innen de ulike kreftfagområdene.  Det har hele tiden vært bred involvering av helsepersonell og fagkompetanse på tvers av sykehusene i gjennomføringen av prosjektet.

– I tillegg til viktigheten av gradvis innføring av én og én tumorgruppe, har det også vært avgjørende at prosjektet har involvert klinisk personell med mye kompetanse på sine respektive fagområder. Her må klinisk fagkunnskap og IKT-kompetanse gå hånd i hånd, sier Kjersti Hornslien, seksjonsleder i Avdeling for kreftbehandling på Oslo universitetssykehus, og til nå medisinsk ansvarlig i prosjektet.

– Ved å benytte oss av disse metodene i gjennomføringen av piloten har vi kunnet hente erfaringer fra de ulike områdene for å sikre god kjennskap til systemet før vi implementerer på det neste. Det har også vært enklere å stanse opp, evaluere, tilpasse og gjøre endringer underveis i tett dialog med brukere og leverandør, forteller hun.

 

Gevinster for pasientsikkerheten

Ved Oslo universitetssykehus har de hatt et annet elektronisk system siden 2006, men på Sykehuset i Vestfold og i Østfold har det frem til nå vært rene manuelle prosesser.

– Målet med innføringen av systemet er å heve pasientsikkerheten gjennom at helseforetakene og Sykehusapotekene i regionen får felles rutiner for arbeidsprosesser og rekvirering. I tillegg gjør systemet gjør det mulig å hente ut rapporter og få tilgang til et felles oppdatert kurbibliotek for alle sykehusene og apotekene som gir kreftbehandling. I kurbiblioteket finnes funksjonalitet for riktig dosering av kurer og for dosering av kvalmestillende behandling, sier prosjektleder for innføringen, Arne Westgaard.

Kurbiblioteket har også stegvis støtte for sykepleiere om hvordan behandlingen skal gis til pasienten. 

– Kommunikasjonen og det faglige samarbeidet mellom helseforetakene vil også bedres ved at det er ett felles system med samme faglige innhold. På apoteket blir det bedre støtte for forhåndsproduksjon slik at ventetiden for pasienten kan kortes ned og produksjonen på apoteket kan bli mer effektiv. Automatiske kontroller, blant annet med strekkodeidentifisering både på apotek og på sykehus, vil gi færre legemiddelavvik, fortsetter han.

 

Kompetansedeling på tvers

Erfaringene gjort ved piloten tas også med i innføringene ved Sykehuset i Vestfold og ved Sykehuset i Østfold. Seksjonsoverlege ved Onkologi- og palliasjonseksjonen på Sykehuset i Vestfold, Ole Kristian D. Andersen og spesialsykepleier Annie Lia fra Sykehuset Østfold, er to av ressursene som deltar inn i det regionale prosjektet. De har deltatt i tilpasninger, testing og opplæring og bistår i utrullingen ved alle foretakene som nå tar i bruk det nye verktøyet.  

– Det har vært helt avgjørende å ha med et bredt utvalg klinikere med god kjennskap til de lokale forholdene inn i dette prosjektet og i fagnettverkene for å kartlegge, forme og lage de lokale installasjonene. Vi drar god nytte av erfaringer og kompetanse på tvers, og bruker lokal kompetanse i samarbeid med de andre helseforetakene til å utvikle effektive arbeidsmetoder tilpasset sykehusene, sier Andersen.

Lia er enig og trekker frem at innføringen av et nytt system, særlig ved Sykehuset i Vestfold og ved Sykehuset Østfold som går fra manuelle løsninger på papir til elektronisk, medfører store endringer for helsepersonell.

– Innføringen av et nytt system, arbeidsprosesser og rutiner er en krevende oppgave som medfører store endringer for en rekke ansatte.  Ved hjelp fra prosjektet sentralt, har vi hatt fokus på å lære opp brukere og forberede helsepersonell på best mulig måte slik at de er klare til å ta i bruk verktøyet ved de ulike sykehusene, forteller hun. 

 
Seksjonsoverlege Ole Kristian D. Andersen, lokal innføringsansvarlig Lisbeth Thaulow, regional prosjektleder Arne Westgaard og fagdirektør Per Grunde Weydahl ved Sykehuset i Vestfold er fornøyd med innføringen av CMS.

Enklere overføring av pasientinformasjon

Store endringer er det også for Sykehusapotekene der kun fem av apotekene har elektronisk system fra før. De andre har manuelle prosesser og ingen elektronisk støtte i produksjonsprosessen. Nå vil bestillingene fra sykehusene komme inn elektronisk og CMS gir støtte i å sikre riktig plukk av cellegift, utregning og kalkulering av dose. På sikt vil også verktøyet gi kvalitetssikring av alle steg i arbeidsprosessen og kontroller som tidligere ble dokumentert manuelt.

– Dette er et etterlengtet system som vil gi bedre flyt og kommunikasjon mellom sykehus og apotek. Verktøyet gir støtte i viktige arbeidsprosesser som hever sikkerheten. Dokumentasjon av arbeidsprosesser flyttes fra papir til skjerm og med mindre papir reduseres risikoen for forveksling, forteller Liv Bredesen Hatlelid, fagsjef Tilvirkning fra hovedkontoret i Sykehusapotekene.

Sykehusapotekene har også deltatt med egne ressurser inn i det regionale prosjektet og Hatlelid understreker, i likhet med Andersen og Lia, viktigheten av godt samarbeid på tvers av helseforetakene.

– Opplæringen av våre ansatte skjer i parallell med utrulling ved de helseforetakene vi er lokalisert på, sier hun og forteller at de har egne superbrukere som står for opplæringen i egen organisasjon og at de hele tiden har kunnet komme med innspill og tilpasninger i prosjektet.

– Det er også viktig for oss å etablere en standard og kunne dele erfaringer på tvers i regionen. Jeg tror det er en av suksessfaktorene i dette prosjektet, avslutter hun.


På Sykehusapoteket i Vestfold er farmasøyt og avdelingsleder Ellen Smith-Meyer, apotektekniker og superbruker Lene Røed Børstad og apotektekniker Lene Charlotte Hansen fornøyd med det nye systemet.

Publisert 21.04.2017 13:00 | Endret 25.10.2017 12:23

 Handler om

 Relaterte enheter