Opplæringen i gang på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset

​De fleste instruktørene er superbrukere fra før. Nå skal de lære opp kollegaene sine.

​Instruktørene ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset deltar i disse dager på opplæring, og er snart i gang med å lære opp kollegaene sine i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).

​Opplæringsperioden ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset er i gang. De fleste instruktører har nå vært på kurs, og har ansvar for å lære opp kollegaene i sine egne enheter.
– Vi har totalt fem dager med instruktøropplæring, hvor vi har delt kursene inn i to målgrupper: Kurs for kontoransatte og kurs for lege, behandler og pleier.  Den siste dagen er et oppsamlingskurs for begge målgrupper, spesielt rettet mot de som ikke har fått deltatt tidligere, sier Bjørnar Bevolden som er ansvarlig for opplæringen i Regional EPJ ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset.

 

 
– Vi er veldig fornøyd med responsen fra enhetene når det gjelder påmelding av opplæringsansvarlige. Enhetene har prioritert å sende ressurser på dette, sier Bjørnar Bevolden.


Det er 350 instruktører og i tillegg noen superbrukere som har gjennomført instruktøropplæringen.
– Instruktørene har fått en innføring i alle vesentlige endringer innenfor de ulike standardiseringsområdene. Det blir mye informasjon under disse dagene med opplæring, og det vil variere i hvilken grad endringene treffer de ansatte. Vi har derfor ønsket at alle avdelinger er representert blant instruktørene. På den måten kan den opplæringsansvarlige vurdere hva som er aktuelt for sin avdeling/enhet. Det er instruktørene som kjenner sin arbeidsplass best og dermed kan vurdere hva som skal videreformidles, sier Bevolden.


De fleste instruktørene er superbrukere fra før, og har derfor erfaring med å ha en sentral rolle i opplæring på egen arbeidsplass.
– Hver instruktør har en eller flere enheter som de er opplæringsansvarlig for. Vi har i utgangspunktet sagt at det er hensiktsmessig at brukerne får opplæring av en i sin egen faggruppe, og i de aller fleste tilfellene har vi fått til det, sier Bevolden.


Ved Revmatismesykehuset er det de som har vært med i arbeidsgruppene som selv er instruktører. 
– Instruktørene har en utrolig viktig og ansvarsfull oppgave. Det er helt avgjørende at de ansatte er forberedt når den nye løsningen innføres, sier Linda Midtbøen, som er delprosjektleder opplæring i Regional EPJ.


Opplæringsmateriale

Arbeidsgruppene ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset har utarbeidet tre opplæringspakker for de ulike faggruppene i form av presentasjoner.
– Vi har lagt ned mye jobb i opplæringsmateriellet og det har vært en prosess over tid, sier Bevolden, som har hatt ansvaret for å koordinere dette arbeidet og å kvalitetssikre de ferdige opplæringspakkene.

Prosjektet har en egen side på helseforetakenes intranettsider hvor opplæringsmateriellet blir lagt ut.


 – Jeg synes de har gjort en veldig god jobb med opplæringsmateriellet hvor de har fått frem de viktigste endringene på en fin måte. Det er laget en god modell, sier Linda Midtbøen.


Obligatorisk opplæring

Opplæringen er obligatorisk for alle DIPS-brukerne ved sykehusene, og opplæringen skal foregå i allerede etablerte møter i avdelingene.
– Instruktørene melder inn til oss hvem som har deltatt på opplæring. For å få en smidig og god overgang til regional standard er det nødvending at alle får opplæring. Den som ikke har fått opplæring vil bruke mye tid på å gjøre seg kjent med løsningen og å forstå endringene, og uten opplæring vil det det stoppe seg allerede ved pålogging til DIPS, sier Bevolden.


Han sier at det var en engasjert og positiv stemning på kursdagene for instruktørene.
– Opplæringsdagene var veldig bra gjennomført. Det var god stemning, og instruktørene stilte gode, relevante spørsmål, sier Linda Midtbøen.


Fornøyd instruktør

En av dem som deltok på en av opplæringsdagene i Brumunddal er Aud Iren Amlien (bilde) som er avdelingsleder for medisinsk kontortjeneste ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik. Hun er også superbruker og har vært med på opplæring av kollegaer siden 90-tallet. Sammen med to andre instruktører har hun ansvar for opplæring av kontorpersonell på de ulike seksjonene under Medisinsk avdeling.
– Det har vært anbefalt å bruke de møtepunktene som vi allerede har til opplæringen, så vi kommer til å fordele det litt utover slik at alle får deltatt på møtene med opplæring, sier hun.


Hun synes opplæringsdagen sammen med de andre instruktørene var bra.
– Det er fint å treffe de andre instruktørene, og snakke sammen på tvers av avdelinger og lokasjoner. Da kan vi få tips av hverandre, sier hun.


Hun mener det er fornuftig at det er superbrukere som er instruktører.
– Vi som er superbrukere blir brukt av alle yrkesgrupper i avdelingen, og vi blir nå en ressurs videre. Superbrukere får mange spørsmål og lærer mye av det, derfor er det også fornuftig å ha den rollen over tid, sier Aud Iren Amlien.


Teknologi og medisin

Anders Sandbu Strand (bilde) deltok på kursdagen for lege, behandler og pleie. Han er avdelingsoverlege på Øyeavdelingen på Elverum og Lillehammer, og skal lære opp kollegaene sine i avdelingen. Han har lang erfaring som instruktør, både i DIPS og innføring av talegjenkjenning ved Sykehuset Innlandet.


Han synes opplæringsdagen har vært bra, selv om det blir en del informasjon som ikke er aktuell for hans faggruppe.
– Likevel er dette viktig ting å få innblikk i fordi det påvirker det vi skal gjøre. Dette er en del av en helhet, sier Sandbu Strand.

Han ser positivt på oppgaven som instruktør.
– Jeg er interessert i teknologi kombinert med medisin, og ser at vi er på vei mot noe bra, sier han.


Siden instruktørene får ansvar for opplæringen i egen enhet er kompetansen nær de ansatte når det regionale journalsystemet innføres.
– Instruktørene blir en viktig ressurs på egen arbeidsplass også etter innføringen, sier Linda Midtbøen.


Neste helseforetak ut er Akershus universitetssykehus som begynner opplæringen av instruktører 4. september. Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset innfører regional standard av elektronisk pasientjournal 21. oktober, mens Akershus universitetssykehus får løsningen 11. november.

Publisert 30.08.2017 16:00 | Endret 27.09.2017 11:04

 Handler om

 Relaterte enheter