Oppstart av prosjekt regional EPJ på Sørlandet sykehus

​15. august var det kick off for prosjekt Regional EPJ på Sørlandet sykehus, f.v. assisterende prosjektleder Grethe Solvang, teknologidirektør på Sørlandet sykehus Per W. Torgersen og prosjektleder på Sørlandet sykehus, Robyn Andersen.

​​– Vi skal sørge for å gjøre det enda litt bedre enn de foregående sykehusene som har innført regional standard av elektronisk pasientjournal. Noen standardiseringsområder tar vi imot med åpne armer, noen blir det litt mer krevende å implementere.

Det sa Robyn Andersen, prosjektleder for innføring av regional standard av EPJ på Sørlandet sykehus, da over 60 prosjektdeltakere var samlet for å markere oppstarten av prosjektet 15. august.

Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold er de to siste helseforetakene i Helse Sør-Øst som etter plan skal over på regional standard av elektronisk pasientjournal, etter at Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset innfører regional standard nå i høst. Det betyr at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst skal være på samme EPJ-standard i 2018. Dermed er fundamentet lagt for enklere informasjonsutveksling mellom helseforetakene i regionen.
 


Over 60 deltakere var samlet til kick-off for prosjekt Regional EPJ på Sørlandet sykehus 15. august.

 

Kan ikke sitte på hver vår tue

Per W. Torgersen, teknologidirektør og leder av Avdeling for teknologi og e-helse, sa i sin innledning at Sørlandet sykehus er glad for erfaringene de nå kan lene seg på.
– Det er fint å kunne dra nytte av all den kunnskapen prosjektet har gjort seg på vei ned E18. Vi har jo tradisjon i dette landet for å sitte på hver vår lille tue og finne opp kruttet på nytt. Men det holder ikke å si at "vi er veldig for å standardisere, bare vi gjør det på min måte". Vi må alle samarbeide og tilpasse oss for å få til dette i hele regionen og på sikt på et nasjonalt plan, sa Torgersen. 


 – Det er fint å kunne dra nytte av all den kunnskapen prosjektet har gjort seg på vei ned E18, sa teknologidirektør Per W. Torgersen i sin innledning.

 

Fordeler med å standardisere

Prosjektleder for Regional EPJ, Mariann Seland (bilde), understreket i sin innledning, at målbildet om «en innbygger, en journal» fortsatt står. Men hvilken løsning man velger for å komme dit, er ennå ikke bestemt. Sikkert er det imidlertid at uansett om man velger å konsolidere databaser eller sikre informasjonsutveksling på tvers av helseforetak på annen måte, så er det en forutsetning at helseforetakene har standardisert seg på visse områder.

– Standardisering legger til rette for enklere deling av journaldokumenter nasjonalt. Standardisering er også en forutsetning for økt pasientinnsyn.  For eksempel skal prosjektet Digitale innbyggertjenester i løpet av 2018 gi innbyggere i Helse Sør-Øst innsyn i journaldokumenter fra alle ni helseforetak, men dette forutsetter at det innføres en felles regional standard for dokumenttyper, sa Mariann Seland.

Oppstart i arbeidsgruppene

Etter innledning og presentasjon av prosjekt og delprosjekter, ble deltakerne delt inn i ulike arbeidsgrupper. Hver av gruppene skal de neste månedene jobbe fram en gap-analyse, dvs. at de kartlegger dagens situasjon på Sørlandet sykehus opp mot standard, for å finne ut hvilke tilpasninger som må gjøres på helseforetaket for å komme over på regional standard av EPJ. Det er opprettet arbeidsgrupper for tilganger, organisasjonsoppsett, arbeidsgrupper, ventelistebrev, systemoppsett, og kodeverk og journalstruktur.

Niklas Dimitri Halseide leder en gruppe på fire som skal utrede tilganger. I de kommende månedene skal han kombinere rollen som gruppeleder med sin vanlige jobb i seksjon for e-helse ved Sørlandet sykehus.
– Vi har allerede beslutningsstyrt tilgang på sykehuset og får ingen store endringer i organisasjonsoppsettet, men utover dette er det for tidlig å si noe om hvilke endringer vi kan regne med. Først må vi bli kjent med standarden og finne ut hvordan vi skal tilpasse oss, sier Halseide.

Leder av arbeidsgruppen for tilganger på Sørlandet sykehus, Niklas Dimitri Halseide  og leder av arbeidsgruppen for journalstruktur og dokumenttyper, Astrid Lillemoen.


God stemning og kompetanse

Halseide legger til at det er en positiv stemning både i prosjektet og i toppledelsen, og at han er veldig godt fornøyd med kompetansen i arbeidsgruppene.
– Vi har fått med oss mange frikjøpte folk fra klinikken, noe som er en viktig suksessfaktor. Min jobb blir å skape et godt team som leverer i henhold til plan og samarbeider godt med de andre gruppene. Nå er det bare å brette opp ermene og jobbe mot det langsiktige målet; en innbygger – en journal, sier Halseide.

Alle skal gå i pluss

Astrid Lillemoen er seksjonsleder for Arkiv og dokumentasjonsseksjonen ved Sørlandet sykehus, og leder en arbeidsgruppe på fem som skal jobbe med journalstruktur og dokumenttyper.
– Det første vi skal gjøre er å gjøre oss kjent med standarden og kartlegge hva vi må gjøre for å komme over på regional standard av EPJ. Det er ikke tvil om at det arbeidet vi nå gjør bidrar til å heve kvaliteten på tjenestene våre. Alle interessentene skal gå i pluss; pasienter, helsepersonell og forvaltning, sier Lillemoen.

Publisert 30.08.2017 17:00 | Endret 27.09.2017 11:03

 Hvorfor standardisere?

• Tilrettelegger for informasjonsdeling og understøtter målet i Stortingsmeldingen “Én innbygger – én journal”.
• Regional standard og teknisk løsning for automatisk tilgangsstyring lukker avvik påpekt av Riksrevisjonen.
• Gjør det enklere å søke og dele informasjon og dokumentasjon på tvers av helseforetak.
• Integrasjon mot Nasjonalt adresseregister sikrer automatisk oppdatering av eksterne elektroniske rekvirentadresser.
• Likere journaloppsett gir enklere forvaltning.
• Felles utvikling og forbedring av regional standard .
• Oppgradering til nyere versjon av DIPS.
• Felles regional standard for dokumenttyper legger til rette for økt pasientinnsyn.
• Tilgang til nasjonalt folkeregister.

 Hva skjer på Sykehuset Østfold?

​Ved Sykehuset Østfold har de startet opp med det forberedende arbeidet knyttet til standardiseringen av regional EPJ, men sykehusledelsen har besluttet en annen tilnærming til prosjektet enn det som er gjennomført ved de andre helseforetakene. 
– Vi har startet arbeidet med gap-analyse i samarbeid med det regionale prosjektet. Omfanget av arbeidet ved Sykehuset Østfold blir bestemt når gap-analysen foreligger, etter planen ca. 15. september, sier Asbjørn Elgen, medisinsk fagsjef IKT.

Sykehuset har etablert et lokalt lederteam for prosjektet bestående av avdelingssjef Veronica Kruge Solberg, klinisk IKT, Janne Nyland, rådgiver klinisk IKT og Asbjørn Elgen, medisinsk fagsjef IKT.

 Handler om

 Relaterte enheter