Oppstart av regional EPJ på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset

Bjørnar Bevolden og Linette Edesberg fra Sykehuset Innlandet skal lede arbeidsgruppene for hhv. arbeidsgruppestruktur og ventelistebrev.

Omlag 70 deltakere var samlet 3. januar for å markere oppstarten for arbeidet med innføringen av regional standard av EPJ på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. – Gjennom dette arbeidet legger vi til rette for enklere kommunikasjon med andre sykehus i regionen og bedre sikkerhet og effektivitet i pasientbehandlingen, sa assisterende fagdirektør Trine E. Finnes i sin innledning.

​– Standardiseringsarbeidet er et viktig skritt mot målet «en innbygger – en journal». Den regionale samordningen gjør kommunikasjonen med andre sykehus i regionen enklere. F.eks. vil akutte overflyttinger mellom Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus blir enklere. Likere bruk av DIPS på tvers av sykehus vil også gjøre det enklere for ansatte ved bytte av arbeidssted og kan forebygge misforståelser og dårlig arbeidsflyt, sa Finnes.

 

 

– Gjennom dette arbeidet legger vi til rette for enklere kommunikasjon med andre sykehus i regionen og bedre sikkerhet og effektivitet i pasientbehandlingen, sa assisterende fagdirektør Trine E. Finnes i sin innledning under kick off.

 

Fra 1467 brev til 120 maler

Seks arbeidsgrupper skal nå jobbe med å kartlegge konsekvenser av og legge en plan for det arbeidet som må gjøres på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset for å gå over på regional standard i DIPS. Alle arbeidsgruppene var representert under kick off 3. januar.

Linette Edesberg, som leder arbeidsgruppen for ventelistebrev, sier de er godt i gang med arbeidet i gruppa og har vært gjennom 80 prosent av brevene. Jobben er stor. Totalt 1476 brev skal reduseres til 120 maler.

– Vår hovedoppgave blir å kartlegge hva som kan være felles tekst for foretaket og som bør inn i brevmaler, og hva som bør være avdelingsvis tekst og legges inn som fraser.  F.eks. har vi flere varianter av «forberedelse til operasjon» som egentlig kan og bør være lik på tvers av sykehus og enheter, sier Edesberg, som for tiden jobber 80 prosent i prosjektet Regional EPJ.

Til beste for pasienten

Edesberg er sykepleier og jobber til vanlig i Avdeling for eHelse og teknologi på Sykehuset Innlandet. Hun sitter også i den regionale gruppa for ventelistebrev og har jobbet med ventelistebrev i over 20 år, bl.a. under DIPS-innføringsprosjektet på Sykehuset Innlandet.

– Den største utfordringen blir nok å gjøre dette så enkelt som mulig for sluttbrukerne, uten for mange klikk i systemet og for mange småfraser. Det blir en ny måte å utarbeide brevene på med mange flere fraser enn det man er vant til. Vi får nå ryddet opp og sikret at pasienten får enhetlig og kvalitetssikret informasjon på tvers av avdelinger, sier Edesberg.

Når foretaket går over på regional standard 21. oktober, skal det også være fraseansvarlige personer i hver avdeling for å følge opp dette.

 

Om lag 70 personer deltok under kick off for Regional EPJ på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset 3. januar.

 

Kartlegger arbeidsgruppene

Bjørnar Bevolden fra Sykehuset Innlandet leder en gruppe på fire som skal jobbe med arbeidsgruppestrukturen i DIPS.

– Vår viktigste oppgave er å identifisere gapet mellom eksisterende arbeidsgruppestruktur og regional standard, hvilke endringer dette vil medføre og konsekvenser det får for foretaket, forklarer Bevolden.

– Vi vil ha et tett samarbeid med klinikken for å innhente informasjon om hvordan arbeidsgruppene brukes og hvem som har tilgang til dem, og skal sørge for løsninger som er til det beste for brukerne. Vi må også gjøre nødvendige endringer i prosedyrene, sier Bevolden.

Bevolden tror de største utfordringene knytter seg til kartleggingsprosessen.

– Å innhente tilstrekkelig og riktig informasjon er avgjørende i forhold til kvaliteten på endelig løsning, sier Bevolden.

 

Morsomt og lærerikt

Gruppa for arbeidsgruppestruktur skal holde på fram til sommeren og jobber nå intensivt med gap-analysen som skal presenteres 13. februar. Bevolden var også med på innføring av e-resept og kjernejournal på Sykehuset Innlandet og synes det er morsomt og lærerikt å jobbe i prosjekt.

– Jeg ser veldig frem til å bli kjent med og samarbeide med mange nye mennesker, og ikke minst lære mye nytt. Min jobb blir å legge til rette for et godt samarbeidsklima i gruppa, sikre god fremdrift og ikke minst god kvalitet på leveransene, avslutter Bevolden.

 Hva er standardisering og hva skal standardiseres?

Målet om én pasientjournal i Helse Sør-Øst betyr at alle foretakene i regionen må tilpasse seg en regional standard slik at oppsett i DIPS blir likt, før systemene kan slås sammen i en regional database. Det er dette som omtales som standardisering av regional EPJ. På fagspråket må man altså standardisere før man kan konsolidere.

Helse Sør-Øst har besluttet at alle helseforetak skal innføre regionale standarder på DIPS innen 2018. Dette skal berede grunnen for at man kan slå sammen alle foretakenes databaser, slik at pasienten i fremtiden kun har én journal uavhengig av behandlingssted.

Det har gjennom en tre års periode vært gjennomført et omfattende arbeid i regionen for å utarbeide og bli omforent om regionale standarder i DIPS. Alle helseforetakene har deltatt i arbeidet. Dette har gjort at man har fått en bred forståelse for arbeidet og sikret forankring i hele regionen. Noen av områdene det er utarbeidet regionale standarder på er:

  • Organisasjonsoppsett, tilganger og arbeidsgrupper
  • Systemoppsett og kodeverk
  • Journalstruktur og dokumenttyper
  • Ventelistebrev
  • Rekvirenter
Publisert 26.01.2017 12:00 | Endret 22.05.2017 12:24

 Handler om

 Relaterte enheter