Oppstartsmøte for overgang til DIPS Arena

​Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold kom med innspill under oppstartsmøtet.

​Nå starter et viktig felles arbeid for å forberede overgangen til en mer moderne versjon av DIPS i Helse Sør-Øst. 16. september var det oppstartsmøte for første fase.

​Dagens PAS/EPJ-løsning i Helse Sør-Øst har behov for modernisering for å møte føringer og krav fra myndighetene, forbedre informasjonssikkerhet og informasjonsdeling, og støtte etablering av digitale innbyggertjenester. Samtidig er det behov for et mer funksjonelt og fleksibelt verktøy som kan ivareta nye funksjonelle behov hos helsepersonell.

Oppstartsmøtet 16. september markerte starten på arbeidet med å utvikle en regional standard for hvordan helsepersonell skal bruke den kommende versjonen av pasientjournalen: DIPS Arena. Arbeidet vil legge grunnlag for innføring ved Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sørlandet Sykehus HF, i første rekke innen psykisk helsevern og rusbehandling.

– Vi venter oss en spennende og intens høst, med mye diskusjoner og godt samarbeid om en regional løsning for praktisk bruk av DIPS Arena. Målet er at vi i fellesskap utvikler et godt utgangspunkt for de enkelte helseforetakene når de skal forberede og tilpasse innføringen til sine brukere og sin organisasjon, sier prosjektleder Jacob Holter Grundt.

Innhold i første fase

Innføringsledere og arbeidsgruppedeltagere fra hvert helseforetak var blant dem som deltok på oppstartsmøtet, sammen med flere prosjektmedarbeidere fra RKL. Mange gleder seg til å gå i gang med arbeidet.
I fase 1 skal det primært arbeides med ny og videreutviklet basisfunksjonalitet, ny funksjonalitet for vedtak, pakkeforløp og behandlingsplan i psykisk helse- og rus, og pakkeforløp kreft.

Det er viktig å ha tett dialog med fagmiljøene i helseforetakene i Helse Sør-Øst i overgangen til DIPS Arena.
– Vi må sikre at regionen tar Arena i bruk på en måte som er mest mulig hensiktsmessig for helsepersonell – slik at det blir et godt verktøy i pasientbehandlingen, sier Holter Grundt.

Blir regional standard

DIPS Arena vil etter en første innføringsfase kunne innføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Erfaringer fra første fase, sammen med erfaringer fra Helse Vest, Helse Nord og Diakonhjemmet Sykehus, vil vektlegges før det besluttes å gå videre til neste fase i prosjektet.

En overgang til DIPS Arena i Helse Sør-Øst vil gi nye utviklingsmuligheter og være et bidrag til å nå det nasjonale målbildet om «én innbygger - én journal». En slik modernisering vil også være viktig for å realisere ulike nasjonale initiativ som digitale innbyggertjenester og en felles «pasientens legemiddel-liste».

– Mange brukere forventer at et mer moderne PAS/EPJ-verktøy vil gi bedre støtte for ulike funksjonelle og praktiske behov, både for pasientene og ulike personellgrupper. Mange er også opptatt av forbedret støtte for strukturering av informasjon, fordi dette legger til rette for bedre utnyttelse av journalinformasjon. Mulighet for gjenbruk og deling av informasjon vil kunne forbedre samhandling og forenkle systematisk kvalitetsarbeid, sier Holter Grundt.

 

Publisert 20.09.2019 18:00 | Endret 20.09.2019 17:47

 Handler om

 Relaterte enheter