Planlegger digitale innbyggertjenester

​​Prosjekt Digitale innbyggertjenester består av f.v. Randi Margrethe Haaland, Marte Rime Bø, Kathrine Haumann, Vibeke Iren Herikstad, Ole-Jakob Rosenvold, Øyvind Tobiassen og Bjørn Ravnestad.

​Pasientene skal få økt innsyn og deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med helseforetakene. Innsyn i pasientjournal på helsenorge.no er den første tjenesten som innføres for hele helseregionen.

– Når du er pasient er det ikke alltid enkelt å få med seg all informasjon fra leger, sykepleiere og annet sykehuspersonell, eller å huske alt som ble gjort på sykehuset. Mye av informasjonen finnes i pasientjournalen. Gjennom innsyn i denne skal pasientene få informasjon om egen helse og behandling, og kunne ta større del i avgjørelser rundt dette, sier Øyvind Tobiassen som leder prosjektet Digitale innbyggertjenester.

Prosjektet skal i første omgang sikre utbredelse av digitalt journalinnsyn. Videre skal prosjektet jobbe med et veikart for digitale pasient- og innbyggertjenester som skal gjenspeile behov i foretakene og hos pasientene, og gi en plan for hvilke tjenester som skal realiseres til hvilken tid. Tjenester som visning av timer, digitale skjemaer, digital dialog med behandler, og verktøy for samvalg er blant det som skal inn i veikartet.

– Vi er nå i gang med planleggingen og skal lage et veikart for når de forskjellige tjenestene skal innføres ved helseforetakene. Helseforetakene inviteres inn i arbeidet med å prioritere det som kommer, sier Tobiassen.

Innsyn via helsenorge.no

Ved Oslo universitetssykehus fikk pasientene elektronisk tilgang til egne epikriser og polikliniske notater via pasientportalen MinJournal allerede i 2013. Sykehuset har deretter gradvis utvidet tilbudet, og fra desember 2016 vises mesteparten av dokumentene i journalen. Ved Sykehuset Østfold har pasientene hatt tilgang til epikriser og brev siden 2015.

I januar 2017 ble 52.472 journaldokumenter i MinJournal lest av pasienter ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

I desember 2015 kunne Helse Nord tilby sine innbyggere elektronisk innsyn i pasientjournal via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Helse Vest kunne tilby samme tjeneste i 2016.  Nå ønsker Helse Sør-Øst å tilby innbyggerne den samme tjenesten gjennom helsenorge.no, som er innbyggernes inngangsport til helsetjenester på nett.

– Pasienten må selv godkjenne «Min pasientjournal» før den blir aktivert på helsenorge.no. Dette gjøres første gang pasienten bruker tjenesten. Ingen sensitive helseopplysninger kan hentes opp via helsenorge.no uten at pasienten selv har valgt dette aktivt, sier Tobiassen. 

 

Prosjektet tar Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF med på råd når planene legges. Leder Øistein Winje og medlem Erna Hogrenning i Brukerutvalget mener det er positivt med mer digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene.

 

Lytter til brukerne 

Prosjektet tar også Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF med på råd når planene legges. Leder Øistein Winje og medlem Erna Hogrenning i Brukerutvalget mener det er positivt med mer digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene.

– Dette er en start på noe. Vi etterlyser tjenester som pasienter kan bruke på nett. Det gir pasientene mulighet til å få innsikt i det som foregår og det som har foregått, sier Winje.

– Men det er viktig at tjenestene kvalitetssikres. Slike tjenester krever systemer som sikrer mot feilkilder, sier Hogrenning.

De mener at alle tjenestene som prosjektet jobber med er viktige, men sier at journalinnsyn er noe mange snakker om.

– Folk er i en egen modus når de skrives ut fra sykehus, og kan gå glipp av muntlig informasjon. Snart kan de lese journalen i fred og ro hjemme. Det betyr også at helsepersonell må begynne å skrive journalen slik at folk skjønner hva som står der, sier de.

De nevner også alvorlige diagnoser, som kreft, hvor mange bare oppfatter den alvorlige beskjeden og ikke de andre tingene som legen sier. Når de kommer hjem, dukker mange spørsmål opp. Med innsyn i journalen kan pasienten få rask tilgang til å lese hva legen har skrevet.

– Hvis man er usikker på behandling og videre pasientforløp, kan man finne svar i journalen, sier Winje.

De nevner også at pasientene får mulighet til å se prøvesvar før de har time på sykehuset. Da kan det bli enklere å forberede seg til timen, og tenke ut hvilke spørsmål man vil ha svar på.

– Mer samhandling vil heve kvaliteten og gjøre at pasienten selv kan ta større del i avgjørelser som blir tatt. Men det er viktig å understreke at det er helsepersonellet som har ansvaret for at dette skal fungere, ikke pasientene, sier Erna Hogrenning og Øistein Winje.

 

Økt trygghet 

– Pasientene forventer digital tilgjengelighet og åpenhet, og det vil sykehusene gi, sier prosjektleder Øyvind Tobiassen.

En ny undersøkelse viser at pasienter som leser sykehusjournalen sin på helsenorge.no ønsker denne tjenesten, og at de opplever at de får en bedre forståelse av sin helsetilstand. Den viser at 90 prosent av pasientene opplever økt trygghet ved å ta i bruk tjenestene.

Undersøkelsen er gjort blant pasienter i Helse Nord og Helse Vest som har digital tilgang til sin sykehusjournal.

– Jeg har brukt pasientjournalen min mye, og hatt så god bruk for den. Da jeg var mye på sykehuset og det sto på som verst, klarte jeg ikke å følge med. Det var umulig å huske hva alle spesialistene hadde sagt. Da jeg kom hjem kunne jeg finne ut hva som ble sagt og hva som ble gjort, sier en pasient til helse-nord.no.

87 prosent mener de er bedre forberedt til time/innleggelse, mens 82 prosent opplever at de har en bedre forståelse av sin helsetilstand. 80 prosent opplever at det er lettere å kommunisere med helsepersonell, og 93 prosent mener tjenesten fungerer tilfredsstillende.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2016 av Nasjonalt senter for e-helseforskning og prosjektet «Digitale pasienttjenester i nord». Alle brukere fra Helse Nord og Helse Vest som var innom pasientjournalen på helsenorge.no i perioden ble spurt om de ville delta i undersøkelsen, og det ble mottatt 1037 svar. Se hele undersøkelsen her.

 

 Fakta

​Prosjektet Digitale innbyggertjenester er del av program for Regional klinisk løsning, som skal bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst gjennom å standardisere, slå sammen og modernisere regionens kliniske løsninger og prosesser.

Publisert 21.04.2017 13:00 | Endret 29.05.2017 12:33

 Handler om

 Relaterte enheter