Programstyret anbefaler videre plan for regional pasientjournal

​Det var bred enighet i programstyret 22. juni om veien videre for arbeidet med regional pasientjournal i Helse Sør-Øst. Planen som programstyret anbefalte, innebærer at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing. Saken vil bli behandlet ytterligere i Helse Sør-Øst RHFs ledelse før en eventuell styrebehandling.

​Prosjektets og programstyrets anbefaling om å gå videre med løsningsforslaget «Regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing», forutsetter at det først gjennomføres en risikovurdering og utredning av personvernkonsekvenser. Anbefalingen lyder:
«Programstyret anbefaler at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for beslutning om gjennomføring av byggekloss 1 og 2 samlet som beskrevet i løsningsalternativ: Regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing. Dette anbefales under forutsetning av at det gjennomføres en risikovurdering og utredning av personvernkonsekvenser, før saken sendes til styret for beslutning og dette gjøres i henhold til ordinær saksgang i Helse Sør-Øst.»

Beslutning om gjennomføring av sammenslåing fra ni til tre databaser i regionen, den tredje byggeklossen i fase 1, forutsetter ytterligere vurderinger av konsekvenser for personvern og informasjonssikkerhet.

 

Illustrasjonen viser  løsningsforslaget «Regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing". Programstyret vedtok gjennomføring av byggekloss 1 og 2 i fase 1 samlet.

 

Regional informasjonsdeling


Konsolideringsalternativet «Regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing» består av to byggeklosser. Byggekloss 1 gir innsyn i store deler av journaldokumentene til en pasient for ansvarlige behandlere. Dette baserer seg på deling via søk i et felles overordnet dokumentregister.


Byggekloss 2 sikrer at man oppfyller sikkerhetskrav for integrasjoner for pasientadministrativ informasjon (person- og logistikkopplysninger). Selv om byggeklossen  ikke gir noen endringer for kliniske sluttbrukere, vil den blant annet gi støtte for sikrere integrasjoner mot andre kliniske applikasjoner.


Gevinstene ved å gjennomføre byggekloss 1 og 2 i fase 1 er flere, sier Jacob Holter Grundt, prosjektleder for Regional EPJ (bilde).
– Blant annet fører det til spart tid og bedre informasjonsgrunnlag for ansvarlig behandler, noe som kan bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. Ansvarlig behandler får mulighet til å sortere, filtrere og gruppere dataene, i tillegg til å utføre fritekstsøk i tekstdokumenter. Informasjonssikkerheten bedres ved at personspesifikk identitetsinformasjon er grunnlaget for å få tilgang til pasientinformasjon og at dette følger med behandlerne på tvers av de regionale systemene i Helse Sør-Øst. Pasientsikkerheten bedres også ved at pasientinformasjonen vil være synkronisert mellom systemene og at datautveksling mellom systemene er korrekt. Samtidig lukkes også kjente sikkerhetshull i integrasjoner mot EPJ, sier Holter Grundt.

 

Fra fem konsepter til seks byggeklosser


I programstyremøtet 27. februar 2017 ble det besluttet at prosjekt Regional EPJ Konsolidering skulle gjennomføre en ekstra vurdering av alternativer til konsolidering. Siden mars har prosjektet derfor jobbet frem ulike alternativer, og etter flere arbeidsmøter og dialog med ulike interessenter, ble det identifisert fem konsepter for å understøtte målet om informasjonsdeling i en felles journal i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Prosjektet jobbet videre med konseptene. Disse har blitt utstilt i prosjektlokalene i Forskningsveien 2A, presentert i møter med flere interessentgrupper og lagt frem for programstyret. Etter ytterligere analyser og vurderinger la prosjektet frem to ulike veier til deling av klinisk informasjon i en felles journal i Helse Sør-Øst for programstyret 22. mai 2017. Disse skulle det så jobbes videre med frem mot programstyremøtet i juni. 


Siden programstyrebehandlingen i mai har prosjektet jobbet med de to ulike konsolideringsalternativene.
– Disse er nå videre detaljert i seks byggeklosser som kan kombineres på ulike måter. Hver av byggeklossene er spesifisert med innhold, kostnader og gevinster, og de seks byggeklossene er plassert i to faser for gjennomføring. En felles forutsetning for gjennomføring av de ulike byggeklossene er at regional standard er implementert i alle helseforetak i Helse Sør-Øst, sier Holter Grundt.


Frem mot høsten skal Helse Sør-Øst se nærmere på en samordning av utviklingen av elektronisk pasientjournal også med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget.

 

Lenker til tidligere saker:
Skal koordinere utviklingen av EPJ i Helse Sør-Øst med Helse Vest og Helse Nord
Workshop om konsolideringsalternativer

Viktige skritt mot én felles pasientjournal

Planlegger sammenslåingen av elektronisk pasientjournal

Publisert 30.06.2017 16:00 | Endret 17.08.2017 10:27

 Handler om

 Relaterte enheter