Regional journalstandard justert og godkjent

​Masterarket for dokumenttyper består nå av 809 dokumenttyper (foto: Oslo universitetssykehus)

​Det er kommet mange innspill på den nye standarden for dokumenttyper i forbindelse med implementering av den regionale standarden av EPJ på helseforetakene. Nå er en etterlengtet forbedring på plass, med 200 nye dokumenttyper og en master for dokumenttyper godkjent av Regionalt fagnettverk i Helse Sør-Øst.

​Masterarket for dokumenttyper består nå av 809 dokumenttyper. Av disse er 123 blanketter og 265 dokumenttyper for skanning. Skanning er den største gruppen og består av både generelle og spesifikke dokumenttyper. Helseforetakene har kun tatt i bruk de dokumenttypene de har behov for, og ingen har derfor alle 809. I tillegg er det opprettet lokale skjermede dokumenttyper. Disse har også vært behovsvurdert.

 

200 nye dokumenttyper

I masterarket for dokumenttyper er det tatt inn 200 nye dokumenttyper, forteller Kirsti Loe, delprosjektleder Løsning (bilde).
– Oslo universitetssykehus implementerte et begrenset antall dokumenttyper da de startet opp med DIPS i 2014, og det var forventet at ytterligere behov ville melde seg etter ibrukstagelse. Når regional standard har vært i drift i en periode og de øvrige helseforetak sine behov også skal dekkes, er det korrekt å utvide standarden der den er mangelfull. Det har også gitt oss nyttig erfaring i forvaltning av standarden og nye beslutningsprosesser regionalt, sier Loe.

Sykehuset i Vestfold meldte mange saker. Dette henger sammen med at det var det første helseforetaket som implementerte regional standard i regi av prosjekt Regional EPJ.

– Regional standard sier for eksempel at det skal tilstrebes færrest mulig dokumenttyper og dokumenttyper med benevnelser som kan endres. Ny master for dokumenttyper har åpnet for at benevnelsen kan endres i flere dokumenttyper. Av andre nye dokumenttyper er det etablert egne dokumenttyper for enkelte prosedyrer, sier Loe.

 

 

– I masterarket for dokumenttyper er det tatt inn 200 nye dokumenttyper, noe som var nødvendig for å sikre god funksjonalitet i DIPS, forteller Kirsti Loe, delprosjektleder Løsning.

 

Møter brukernes behov

Systemansvarlig og prosjektleder for innføringen av regional standard ved Sykehuset i Vestfold, Maiken Nerland Hansen, mener at justeringen av standarden har gjort det langt lettere å finne fram i systemet.

– Tilpasningen har gjort det lettere for klinkerne å få oversikt og velge riktig dokument fordi de nå har færre dokumenttyper å forholde seg til og et mer oversiktlig oppsett der dokumentnavnet alltid vises i journaloversikten, sier Nerland Hansen.

Hun påpeker at standarden må være under stadig utvikling for å imøtekomme behovene.
– Verden ser litt annerledes ut nå enn i 2014 da standarden først kom. Dette har nok vært årsaken til mye av kritikken fra mange klinikere. Nå har vi prøvd ut den regionale standarden og kommet med tilbakemeldinger. De justeringene i standarden som nå er på plass, er derfor gjort med utgangspunkt i brukernes behov og tilbakemeldinger, sier Nerland Hansen.

 

 

– De justeringene vi nå har fått i standarden er gjort med utgangspunkt i brukernes behov og tilbakemeldinger, sier Maiken Nerland Hansen, systemansvarlig og prosjektleder for innføringen av regional standard ved Sykehuset i Vestfold.


Standard i utvikling

Master for dokumenttyper ble vedtatt i Regionalt fagnettverk 20. april. Dersom det blir behov for nye dokumenttyper, må helseforetakene melde behov til Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) og få en regional vurdering av om denne skal inkluderes i master for dokumenttyper eller ikke.
– Vi har fått på plass en etterlengtet justering og tilpasning av standarden. En regional standard vil alltid påvirkes av utviklingen i sykehusene og være gjenstand for en modernisering, sier Kirsti Loe.

Publisert 29.06.2017 14:00 | Endret 30.06.2017 10:31

 Handler om

 Relaterte enheter