Skal forvalte regional standard

​Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) ble etablert siste kvartal i fjor. Allerede har de overtatt det funksjonelle forvaltningsansvaret for Regional EPJ og Partus. I 2018 skal de stå klare til å motta både Medikamentell kreftbehandling og Elektronisk Kurve.

Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger er en viktig brikke i den pågående standardiseringsprosessen i Helse Sør-Øst. Deres bidrag skjer gjennom fagnettverk innenfor de ulike fagområdene hvor de skal identifisere og prioritere endringsbehovene helseforetakene har, samt legge til rette for bruk av standard prosedyrer og felles prosesser. Så langt gjelder dette for Regional EPJ og Partus. Resterende områder og tjenester overleveres etter hvert som de går fra prosjekt til forvaltning.

 – Forvaltningen er delt i to, forklarer leder for senteret, Mette Garvoll Værøy. – Sykehuspartner har det tekniske ansvaret, mens RSKI har hovedansvaret for den funksjonelle forvaltningen av systemene og skal sørge for en tett integrering med det kliniske miljøet i regionen.  Det fordrer tett kontakt med de lokale forvaltningsenheten ved hvert foretak. Slik vil vi bidra til å sikre beste praksis, erfaringsdeling og kunnskapsflyt på tvers av foretakene, sier hun.

 

Håndterer endringsønsker

RSKI håndterer endringsønsker fra de foretakene som har innført regional standard, og fremmer de for behandling i fagnettverkene sammen med foretaket som meldte saken. Endringsønsker fra HF som er «under standardisering» meldes inn via prosjektet

Fagnettverk for Regional EPJ avgjør om disse blir akseptert eller ikke. Til grunn for vurderingen legges de prinsippene som standarden er utarbeidet etter, samt en vurdering av om endringen er teknisk mulig og ikke bryter med lovkrav eller personvern. I etterkant av en beslutning er det RSKI som bestiller endringene av Sykehuspartner på vegne av foretaket. Selve produksjonssettingen avtales mellom foretakene og Sykehuspartner. Standarden blir så oppdatert og godkjent i Helse Sør-Østs dokumentstyringssystem av Helse Sør-Øst RHF.

 

Endringsbehov i Regional EPJ

I regional EPJ er det pr 11. mai 2017 totalt fremmet 121 saker til behandling i fagnettverket siden oppstarten i juni 2016. Av disse er 98 besluttet så langt. Disse omhandler endring på standard, utviklingsønske til leverandøren eller godkjente avvik fra standard. 10 saker gjelder avvik fra standarden. RSKI følger en gitt frist for lukking, men noen av disse avvikene lukkes når andre regionale løsninger blir implementert, for eksempel Radiologi og Lab.

De områdene det stort sett meldes endringsønsker og avvik innenfor er dokumenttyper/journalstruktur, systemoppsett, kodeverk, tilganger, arbeidsgrupper og ventelistebrev.

 

Tett involvering av aktører

 

Den relativt nyetablerte organisasjonen har mye på blokken den kommende perioden.

– Vi jobber nå med rekruttering av flere dyktige medarbeidere her på senteret og det å bruke ressursene våre effektivt, slik at vi på best mulig måte kan imøtekomme behovet i hele regionen, sier Værøy (bildet). 

I tillegg til disse oppgavene driver senteret den funksjonelle forvaltningen av både Regional EPJ og Partus. Til neste år skal de være klare for å ta i mot medikamentell kreftbehandling (MKB) og Elektronisk kurve fra programmet Regional klinisk løsning (RKL). RSKI jobber allerede tett med disse to prosjektene for å sikre et godt mottak og en smidig overgang.

– Det er svært viktig med tett involvering av fagnettverk i disse prosessene. Vi er også helt avhengig av at det er et godt samarbeid mellom helseforetakene Helse Sør-Øst, RSKI, Regional klinisk løsning og Sykehuspartner, forklarer hun.

 

Veien videre

I 2017 fortsetter arbeidet med å lage en handlings- og utviklingsplan for hva som skal overleveres fra Regional klinisk løsning. Man skal også se nærmere på hvordan forvaltningen av nye tjenester skal gjøres, og hvordan man kan sikre et enda tettere samarbeid med og involvering av helseforetakene. Senteret skal i tillegg vurdere avtaler og avtaleforståelse. Mette forklarer at en mer omforent leverandørstyring vil kunne bidra til bedre bestillinger og avklaringer mot leverandør, men også til at de leverer i henhold til avtalen.  

– Det er ingen tvil om at vi går en spennende og innholdsrik tid i møte, sier hun.

– I løpet av høsten skal vi også jobbe mer med opplæring i regional standard og prosesser. Standarden må settes regionalt, men selve opplæringen vil fortsatt foregå lokalt. Derfor knytter vi oss tett på lokale ressurser i dette arbeidet. Dette er viktig for at helseforetakenes behov skal ivaretas samtidig som vi tilpasser regional standard, avslutter Værøy.

 

Les mer om RSKI her: Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger

Publisert 23.05.2017 11:00 | Endret 29.05.2017 11:20

 Handler om

 Relaterte enheter