Testing i gang ved Sørlandet sykehus

​Alf Frode Eriksen er en av klinikerne som tester løsningen (foto: Sørlandet sykehus).

​Rundt 240 klinikere og andre fagpersoner er i gang med å teste standardiseringen av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. I tillegg skal koblingene mellom EPJ og andre fagsystemer testes.

​Regional standard av elektronisk pasientjournal innføres ved Sørlandet sykehus 5. mai, og det jobbes nå med å teste løsningen.

– Hensikten med testingen er å sjekke at oppgradert og standardisert DIPS fungerer som den skal, og at klinikerne får utført arbeidsoppgavene sine når løsningen innføres, sier Nina Uteng som er delprosjektleder og fagansvarlig for Test i prosjektet Regional EPJ.

Både standardiseringen og oppgraderingen av det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS skal testes. Parallelt foregår det testing av integrasjoner, eller koblinger, mellom DIPS og andre fagsystemer.

Testingen gjøres i flere omganger. Avvikene som blir oppdaget under testingen rapporteres forløpende til tekniske ressurser som jobber med å rette opp disse. Dette følges opp av en ny testrunde hvor man sjekker at avvikene er rettet opp. Både klinikere fra sykehuset og tekniske ressurser deltar i begge testrundene.

Nina Uteng er delprosjektleder og fagansvarlig for Test i Regional EPJ (foto: Sørlandet sykehus).

 

Klinikere tester arbeidsoppgaver

Det har allerede blitt gjort en del teknisk testing av systemet på sykehuset, og 1. februar begynte klinikere fra ulike klinikker og med ulik fagbakgrunn å teste løsningen.

– Det er klinikere fra forskjellige lokalisasjoner og med et bredt spekter av roller som skal gjennomføre testingen, sier Uteng.

Testerne logger seg på testversjonen av løsningen, og jobber med samme type arbeidsoppgaver som de vanligvis gjør i jobbene sine.
– Vi har utarbeidet testcaser som er tilpasset de enkelte rollene. Klinikerne jobber seg gjennom casene og undersøker på den måten om de får utført de normale arbeidsoppgavene sine. Testene vil være dekkende for det de gjør i jobbene sine, sier Uteng.

Automatisk tilgangsstyring er noe av det nye som kommer med standardiseringen på Sørlandet sykehus, og det legges opp til en bred testing av nettopp tilgangene.

 

Tester integrasjoner

Samtidig med at klinikerne tester sine arbeidsoppgaver i det nye systemet, jobber teknisk personell med å teste integrasjonene mellom DIPS og andre fagsystemer på sykehuset.

– Det gjøres et stort arbeid med å teste integrasjoner. Blant annet blir det testet at alle meldinger som går ut og inn av DIPS fungerer som de skal, sier Nina Uteng.

 

Positivt mottatt

Testingen skjer i testlokaler i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord, og klinikerne som er med på testingen er rekruttert fra ulike klinikker og lokalisasjoner.

Endre Dahlen Bjørnestad, som er testkoordinator ved Sørlandet sykehus, sier at prosjektet har fått en positiv mottakelse i klinikkene når de har søkt etter klinikere til testingen.

– Det har vært stort engasjement rundt å fristille personell som skal delta i testingen. Vi har møtt mye velvilje, sier Dahlen Bjørnestad.

Testleder Nina Uteng og testkoordinator ved Sørlandet sykehus Endre Dahlen Bjørnestad (foto: Sørlandet sykehus).

Publisert 09.02.2018 14:00 | Endret 11.02.2018 20:44

 Handler om

 Relaterte enheter