Utreder modernisering av EPJ-løsningen

– I og med at det er DIPS som i dag brukes i Helse Sør-Øst, vil man utrede videre modernisering av DIPS gjennom Arena. Utredningen vil danne grunnlag for en senere beslutning om, og eventuelt når, planleggingsfasen for modernisering skal starte, sier Jacob Holter Grundt, prosjektleder for Regional EPJ.

​Programstyret for Regional klinisk løsning besluttet 27. oktober å se nærmere på hvordan dagens elektroniske pasientjournal i Helse Sør-Øst kan moderniseres.

​Bakgrunnen er bl.a. behovet for å videreutvikle brukervennlighet og funksjonalitet som kan legge til rette for mer effektive arbeidsprosesser og pasientforløp. Videreutvikling er også viktig å kunne imøtekomme myndighetskrav og krav til informasjonssikkerhet og ytelse, samt legge til rette for økt bruk av strukturert informasjon.*

 

Videre modernisering av DIPS gjennom Arena


Dagens pasientjournal i Helse Sør-Øst er løsningen DIPS Classic. Denne har vært i bruk i regionen i mange år og er godt kjent blant de som jobber i sykehusene. DIPS Arena neste generasjon av denne løsningen og den er per i dag tatt i bruk av omkring 850 klinikere ved Oslo universitetssykehus.  I dag foregår all videreutvikling av systemet i DIPS Arena.
– I og med at det er DIPS som i dag brukes i Helse Sør-Øst, vil man utrede videre modernisering av DIPS gjennom Arena. I første omgang skal det gjøres en konseptutredning som blant annet vil inneholde en foranalyserapport og en prosjektbeskrivelse av hvordan vi kan gå frem for å ta i bruk Arena på fornuftig vis. Utredningen vil danne grunnlag for en senere beslutning om, og eventuelt når, planleggingsfasen for modernisering skal starte, sier Jacob Holter Grundt, prosjektleder for Regional EPJ.

 

Hva har skjedd til nå?


Fram til nå er det først og fremst pilotert noe Arena-funksjonalitet på Oslo universitetssykehus. Dette piloteringsarbeidet var fram til juni 2017 en del av prosjekt Regional EPJ under Digital fornying, men ble avsluttet i juni 2017 i henhold til vedtatt plan. Det forelå da ingen plan for videre arbeid.


I Helse Sør-Øst var det Sykehuset Telemark som var først ute med å ta i bruk DIPS Arena allerede i 2013, mens Oslo universitetssykehus (OUS) har pilotert og tatt i bruk mer DIPS Arena-funksjonalitet.  Skadelegevakten og Akuttmottaket ved OUS har brukt DIPS Arena siden de startet med DIPS i 2014. Olafiaklinikken, også denne ved OUS, startet opp med Regional DIPS Arena/Classic i november 2015.
I 2016 ble nye versjoner av Regional DIPS Arena tatt i bruk, og løsningen for pakkeforløp kreft ble innført for alle pakkeforløp i OUS. I tillegg startet Føde/Gyn-mottak på OUS å bruke pasientliste i Arena.


Våren 2017 startet den første sengeposten opp med Arena. Sengeposten på øyeavdelingen ved OUS bruker i dag pasientliste og sengepostrutiner i Arena. I de øvrige helseforetakene i Helse Sør-Øst er behandlerkravmelding (BKM) i Arena tatt i bruk.


Gjennom alle disse innføringene har Helse Sør-Øst skaffet seg nyttig erfaringer med overgang fra Classic til Arena. Nå skal man altså ta med seg dette videre i utredningen av en videre modernisering av elektronisk pasientjournal i Helse Sør-Øst.

 
Dialog med andre helseregioner


Konseptfasen skal gjennomføres i perioden fra 1. november 2017 til 31. januar 2018.
– Vi skal i konseptutredningen vurderes ny funksjonalitet for pilotering, funksjonalitet aktuell for bredding, og hvilke andre helseforetak enn Oslo universitetssykehus som skal starte bruk av Arena. Vi skal utrede alternativer og gi en anbefaling om hvordan Helse Sør-Øst kan starte overgangen til Arena. I første omgang skal konseptutredningen dekke perioden 2018 og 2019, sier Holter Grundt.


Konseptutredningen gjennomføres i Program for Regional klinisk løsning som et samarbeidsprosjekt mellom det regionale helseforetaket, helseforetakene, Sykehuspartner og leverandør. Konseptutredningen skal i tillegg ha en god dialog med Helse Vest, Helse Nord og de private, ideelle sykehusene for å utveksle erfaring og koordinere piloteringsaktiviteter. 

 

* Strukturering innebærer registrering av data i spesifikke formater med klart definerte verdier/valgmuligheter, i stedet for i fri tekst som ofte kan ha personlig stil og gi stor variasjon. Målet er harmonisert praksis og økt presisjon i registrering, forenkling av arbeid ved gjenbruk av data, og forenkling av datauttrekk for blant annet kvalitetsarbeid og fagutvikling.


Les også:
Jobber mer effektivt med nytt pakkeforløpsverktøy

Publisert 31.10.2017 11:00 | Endret 08.11.2017 15:19

 Handler om

 Relaterte enheter