Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatt

Illustrasjonsfoto: Sykehuspartner

​Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen.

​Prosjektet Regional Lab jobber med å innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst. Samtidig skal prosjektet etablere standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen.

Planen for neste fase av prosjektet ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst 27. april 2017. Vedtaket innebærer at laboratoriedatasystemet for patologi ved Oslo universitetssykehus skiftes ut høsten 2018, og ved Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold i første halvår 2019. I neste fase innføres laboratoriedatasystemet for patologi ved Vestre Viken, Sørlandet sykehus, Sykehuset Telemark og Sykehuset Innlandet. Arbeidet skal gjøres innenfor en kostnadsramme på 239 millioner kroner.

– Det er for fagområdet patologi det er størst behov for utvikling av bedre IKT-støtte for virksomheten i laboratoriefagene. Det er også her det synes å være størst gevinst av å løfte fram en felles og mer standardisert IKT-plattform. Det er viktig å sikre best mulig informasjonsflyt i diagnostikken og oppfølgingen, spesielt for kreftpasienter som undersøkes og behandles på flere sykehus. På sikt vil en felles plattform også understøtte innføring av digital patologi og legge grunnlaget for en felles arbeidsflate for patologien i Helse Sør-Øst, sier klinikkleder Lars Eikvar ved Klinikk for laboratoriemedisin på Oslo universitetssykehus. Eikvar er leder av styringsgruppen for prosjektet Regional Lab.

 

 

 

 

 

 

 

 

En regional løsning

Det er i dag 10 forskjellige systemer for laboratoriedata, fordelt på 31 ulike installasjoner i bruk i regionen. De fleste av disse skal i løpet av de neste fem årene erstattes med en felles løsning, som vil omfatte alle de fire store fagområdene innen laboratoriemedisin: patologi, medisinsk biokjemi, mikrobiologi og blodbank. Innføring av felles løsning for patologi er første del av dette arbeidet.

Bakgrunnen er at det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer. Samtidig skaper mange ulike systemer økte integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling, og begrenser teknologiske muligheter. Kontrakt om leveranse av ett felles laboratoriedatasystem for Helse Sør-Øst ble signert i 2012. 

Nytt laboratoriedatasystem har vært i bruk ved Sykehuset Østfold siden 2015, og fungerer i dag som en felles løsning for medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi.

Les artikkel om Sykehuset Østfold: Fornøyde med nytt laboratoriedatasystem

 

Klinikere og fagnettverk

Det er gjennomført en kartlegging av hvilke endringer som må gjøres i systemet for at det skal kunne tas i bruk ved Oslo universitetssykehus og kunne fungere som en fullverdig regional løsning. Prosjektet jobber nå med disse endringene, og med å utbedre mangler som er avdekket i Østfold og nye mangler som er funnet i kartleggingen.

­­– Vi har nå gjennomført en prosess hvor det er lagt ned et stort arbeid med å avdekke gap mellom leveranse og behov. Med denne beslutningen kan vi nå fokusere på å løse disse gapene slik at Helse Sør-Øst kan få et fullverdig, regionalt laboratoriesystem. Jeg ser frem til et godt samarbeid med fagmiljøene på de enkelte laboratoriene som skal ta i bruk løsningen, sier prosjektleder Arnstein Hodne.

 
Arnstein Hodne, prosjektleder for Regional Lab


Prosjektet Regional Lab er en videreføring av den prosjektorganisasjonen som gjennomførte pilotprosjektet ved Sykehuset Østfold. Klinikere fra helseforetakene vil jobbe med testing og gjennomføring, og det er etablert et fagnettverk for laboratoriefagene som vil fungere som en referansegruppe for prosjektet.

 

Se også:  Introduksjonsfilm om Digital patologi

Publisert 28.04.2017 12:00 | Endret 22.06.2017 10:47

 Handler om

 Relaterte enheter