Workshop om konsolideringsalternativer

​Om lag 25 personer var samlet til workshop for å tenke fritt og nytt rundt andre tilnærminger enn de konsolideringsalternativer som allerede er utredet.

​​28. mars ble det avholdt en workshop i regi av Regional EPJ - Konsolidering for å se på alternative veier til målet om «Én journal i ett samlet PAS/EPJ for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst».

Om lag 25 personer fra prosjektet, Sykehuspartner, program for Regional klinisk løsning og Helse Sør-Øst var samlet til workshop for å tenke fritt og nytt rundt andre tilnærminger enn de konsolideringsalternativer som allerede er utredet.

Bakgrunnen er at programstyret i mars ba om en ekstra vurdering av alternative måter å dele informasjon på i en felles journal i regionen. Ole Johan Kvan rådgiver i Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF understreket også viktigheten av samordning nasjonalt, med bakgrunn i at Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF i januar i år fikk i oppdrag å samordne sine planer for en utvikling mot «én innbygger – én journal». En felles plan skal overleveres til Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober i år.

 

Målet står fast

Eli Stokke Rondeel, leder av program for Regional klinisk løsning, sa i sin innledning at målet om «en felles regional pasientjournal» ligger fast, og at det regionale standardiseringsarbeidet som gjøres nå er nødvendig uavhengig av hvilken metode man velger for å sikre informasjonsdeling.

 

Eli Stokke Rondeel, leder av program for Regional klinisk løsning, sa i sin innledning at målet om «en felles regional pasientjournal» ligger fast.

 

– Uten standardiserte arbeidsprosesser kan vi ikke standardisere løsninger. Dette er både viktig og nødvendig for modernisering og utvikling, sa Stokke Rondeel.

Prosjektleder for Regional EPJ Jacob Holter Grundt, oppfordret deltakerne til å vende blikket mot den endelige målsettingen med arbeidet; å kunne dele pasientens journalinformasjon mellom helseforetakene ved pasientmøter og gjennom behandlingsforløp.

– Akkurat hvordan informasjon teknisk sett deles er ikke det viktige. Det viktige er at tilgang til mer relevant informasjon gir helsepersonell grunnlag for bedre beslutninger om utredning og behandling. Deling av informasjon vil også redusere risiko for feilbehandling og bedre pasientsikkerheten, sa Grundt.

 

 Workshop-deltakerne jobbet sammen i grupper.

  

Speed-dating                                        

Etter innledningen startet idémyldringen. Stegene deltakerne skulle gjennom var å oppdage, forstå, generere og bygge. Gjennom blant annet «speed-dating» om det til nå planlagte alternativet, der fordeler og ulemper for ulike brukertyper ble diskutert, skulle deltakerne åpne for nye tanker.

– Brukertypene Pasienten Petra, Ledende Lene, Medisinske Mads og Administrative Are (IKT) ga oss viktige perspektiver, sier Grundt.

Deretter begynte arbeidet med å samle og fokusere idéene til konkrete alternativer. Mot slutten av dagen satt man igjen med seks ulike tilnærminger med noen overlapp.

I det videre arbeidet vil man gjøre en nærmere vurdering av om noen av alternativene kan slås sammen, og deretter beskrive og vurdere alternativene med tanke på nytte, kostnad, risiko, personvern, avhengigheter, og nasjonale og internasjonale føringer.  Målet er å kunne legge frem ett eller flere anbefalte alternativ for programstyret i juni, før styret i Helse Sør-Øst RHF fatter beslutning om videre arbeid. 

– I workshopen brukte vi tid på å identifisere og definere alternativer. Finnes det for eksempel alternativ delingsteknologi til konsolidering av databaser? Nå starter arbeidet med å beskrive og vurdere disse systematisk i henhold til et sett sentrale kriterier, sier Grundt.

 

Presentasjon av gruppearbeid, f.v. Richard Husevåg, integrasjonsarkitekt i program for Regional klinisk løsning, Jacob Holter Grundt, prosjektleder for Regional EPJ og Jon Gupta, fagansvarlig virksomhetsarkitektur i Helse Sør-Øst.

 

 

Publisert 06.04.2017 10:00 | Endret 21.04.2017 13:57

 Handler om

 Relaterte enheter