Helse Sør-Øst består av mange foretak, med ulike arbeidsprosesser og prosedyrer. Standardisering av de kliniske IKT-løsningene i Helse Sør-Øst er viktig for at vi skal få mest mulig ut av de ressursene vi har.

Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger har i oppdrag å bidra i standardiseringsprosessen. Dette skjer gjennom fagnettverk innenfor de ulike fagområdene hvor vi skal identifisere og prioritere de endringsbehovene som dere har i helseforetakene. Videre vil vi legge til rette for bruk av standard prosedyrer og felles prosesser.

Vi har hovedansvaret for den funksjonelle forvaltingen av systemene og skal sørge for en tett integrering med det kliniske miljøet i regionen. Det betyr at vi skal sikre beste praksis, erfaringsdeling og kunnskapsflyt på tvers av foretakene. På denne måten vil vi støtte dere med å ta ut positive effekter ved bruk av regionale løsninger.

Senteret skal sikre en effektiv fremtidig forvaltning av de regionale kliniske løsninger som er under utvikling gjennom involvering i Digital fornying sine programmer og prosjekter, og skal blant annet delta i styringsgruppene for prosjektene.

Målet er at alle helseforetakene i regionen skal ha den samme versjonen av de regionale kliniske løsningene. Prosessene rundt og standarden for hvordan vi bruker systemene skal også være så like som mulig, og basert på beste praksis. 

 Om oss

Kenneth Solstrand - kst. leder

Berit Trøgstad Bungum – pasientadministrasjon

Hanne Lie – regional fødejournal

Hanna Thun Svean – konsulent

Jorun-Iren Ulvund – EPJ/DIPS

Kathrine Haumann – digitale innbyggertjenester

Karianne Kitterød – konsulent

Laila Fyllingslid Bergstrøm – EPJ/DIPS

Marianne Rask – EPJ/DIPS

Marte R. Bø – digitale innbyggertjenester

Olle Narvesen – avtaler/økonomi

Sølvi Lommerud – prosesstøtte

Sidsel Ragnhild Børmark – strukturert EPJ

Vibeke Herikstad – digitale innbyggertjenester

Kontakt oss:

RSKI@helse-sorost.no

 Handler om

Publisert   | Endret 14.06.2018 12:20