Forvaltning gjennom fagnettverk

Fagnettverkene består av representanter fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Nettverkene deler erfaringer og behov på tvers av helseforetakene og utvikler en kunnskapsbasert «beste praksis» for regionen. Fagnettverkene er også helseforetakenes pådrivere for å gjennomføre endringer i systemene. Koordinering av møtene er det Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger som står for. Slik medvirker helseforetakene i forvaltningen av IKT-systemene. 

Fagnettverk er et samarbeidsorgan som spiller en viktig rolle i arbeidet med å standardisere arbeidsprosesser i regionen. Bred deltakelse fra helseforetakene sikrer god kjennskap til arbeidsprosessene som systemene skal støtte.   

Det finnes fem fagnettverk. Fire er overført fra prosjekt til varig regional forvaltning:

  • Fagnettverk for Regional elektronisk pasientjournal
  • Fagnettverk for Regional fødejournal
  • Fagnettverk for Medikamentell kreftbehandling
  • Fagnettverk for Medikasjon og pasientmålinger (Kurve)

Ett fagnettverk ligger fortsatt under prosjektet og overføres til forvaltning ved prosjektets slutt:

  • Fagnettverk for LAB

Se ansvarsbeskrivelse for fagnettverk

 

 Handler om

Publisert 08.03.2017 10:00 | Endret 26.03.2021 19:03